Dialog med kommun och myndigheter

Nedan kan du följa dialogen mellan Malung-Sälens kommun, myndigheter och SYMF.

Sidan uppdateras kontinuerligt.

______________________________________________________________

2015-02-11

Öppet brev till våra politiker i KS, BUN och KF (även publicerat i DT som debattartikel)

Här i södra kommundelen ser vi nu en oroande utveckling som måste tas på allvar.

De senaste årens nedmontering av Yttermalungs skola och BUNs verksamhetsutredning med dess förslag till nedläggning av både skola och förskola har inneburit att den positiva trend vi haft de senaste åren, med ökad inflyttning och ökat elevantal, vänt till en nedåtgående trend. Nu ser vi konsekvenserna av de senaste årens politiska beslut och tjänstemannaförslag:

* Det ideella arbetet för ökad inflyttning har avstannat på grund av osäkerheten kring framtiden för skola och förskola. Det är skolan som varit navet för inflyttning.

* Barnen upplever att resorna är tröttande och det blir mindre tid över till lek och läxor.

* Familjer planerar att flytta till andra kommuner på grund av att barnens resväg till skolan har blivit orimligt lång. De får inte livspusslet att gå ihop.

* Familjer överväger att sätta sina barn i skola i grannkommunen för att få en annan skolmiljö än vad skolorna i Malung kan erbjuda.

* Intresset från potentiella inflyttare har svalnat och de söker sig istället till andra kommuner.

* Invånare i Yttermalung och Malungs finnmark, unga och gamla, känner oro över utvecklingen och bygdens framtid.

Ni förstår själva vilka konsekvenser detta får för vår kommun. Det är inte den utveckling vi vill ha. Vi vill att människor ska känna sig trygga och vilja bo här. Vi vill jobba för en profilering av Yttermalungs skola. Vi vill jobba för en ökad inflyttning till Yttermalung och finnmarken som en del av Malung-Sälens kommun. Vi vill att vår kommun ska vara en kommun som attraherar inflyttare. Vad vill ni? Det är ni som har makten att stoppa den nedåtgående trenden.

Vi bjuder in till dialog för att gemensamt hitta hållbara lösningar.

SYMF

2015-10-31

BUN har i sin verksamhetsutredning daterad 2015-09-30 lagt fram förslag som innebär att Yttermalungs skola och förskola kan komma att läggas ner. Föräldrar och Skolgruppen i SYMF har analyserat utredningens konsekvenser för barn och samhälle. Klicka BUNs verksamhetsutredning, konsekvenser för södra kommundelenför att ta del av dokumentet som mejlats till KS, KF och BUN.

2015-08-30

skickat till kommunsekreteraren för vidarebefordran till mötesdeltagare KSAU 2015-09-01.

Hej,
vi har tagit del av kallelsen till KSAU den 2015-09-01.

I BUNs Åtgärdsplan ser vi att de föreslår stängning/nedläggning av Yttermalungs fritidshem och skola. Detta är upprörande och skulle få ödesdigra konsekvenser för hela södra kommundelen. Det går också emot kommunens framtidsvision (2.3 i Översiktsplan för Malung-Sälens kommun, antagen av KS 2009-03-30). Det går också emot Barn- och Utbildningsnämndens nämndplan (antagen 2013-12-11) där det bland annat står att: Vi arbetar för en byautveckling i framkant, där otraditionella lösningar prövas för att erbjuda samhällsservice i byarna och stödjer utvecklingsprojekt.

Vi noterar att det helt saknas konsekvensbeskrivningar till BUNs förslag. Detta är anmärkningsvärt då stängning av fritidshem och skola medför stora konsekvenser både ur samhälls- och barnperspektiv.

Vi ifrågasätter även vad de verkliga besparingarna blir då fastigheten är i gott skick och har låga underhållskostnader. Eventuella besparingar vid en nedläggning bör ställas i relation till förlorade skatteintäkter på grund av avstannad inflyttning och trolig befolkningsminskning i södra kommundelen. Hänsyn bör också tas till ökade kostnader för skolor och fritidshem i centrala Malung.

Utan Yttermalungs skola kommer det pågående arbetet med inflyttning av barnfamiljer helt att avstanna vilket i sin tur påverkar kommunens skatteunderlag. Skolan fyller även en viktig funktion i samhället med fritids, gymnastikhall, skola, biblioteksfilial samt kurs och möteslokaler. Om skolan försvinner nedmonteras den enda samhällsservice som finns kvar i den södra kommundelen. Detta kommer i sin tur att påverka attraktiviteten för unga människor och barnfamiljer att flytta till eller bo kvar i Yttermalung och Malungs finnmark.

Byskolor behövs för att hela Malung-Sälens kommun ska leva och utvecklas. Vi föreslår därför att Ni återremitterar åtgärdsplanen till BUN.

SYMF, Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark

Mejl från BUNs ordförande till Förälder 2015-06-09

Från: Sofia.Soderstrom@malung-salen.se
Datum: 9 juni 2015 14:27:48 CEST
Till: Petra van Milligen Ämne: Ang. Strejk

Hej!

Tack för Ert brev. Jag tycker att det är olyckligt att ni strejkar med era barn, då vi har skolplikt, och det därför blir ett lagbrott. Det inte är den värdegrund vi står för och som vi vill att barnen tar med sig. Jag förstår att ni önskar ha kvar alla klasser på Yttermalungs skola, men som det ser ut i dagsläget, är det ingen önskan vi kan uppfylla. Ni pratar om störningsmoment och svårare att få till rätt hjälp, men jag tror att det snarare kan vara bättre läge på någon av de centrala skolorna, där man är duktig på att dela upp klasserna efter behov. Barnen inne i centrum har också skolskog som man går till, mycket av gymnastiken är utomhus när vädret tillåter och det finns alldeles förträffliga skolgårdar att leka på, så det är ingen brist på utevistelse.

Jag förstår att skolan är en viktig puzzelbit i ert inflyttningsprojekt, och det är därför som vi har bett er om att marknadsföra det som en F-2 skola som vi vet att vi kan stå för. Dessutom fortsätter Kaan och Torbjörn sitt jobb med att utveckla Yttermalungs skola och ett möte är planerat redan idag, tisdag! Ni har hela tiden önskat att vi ska lova mera, men det har vi varit mycket försiktiga med att lova. Vi ser det som en förmån för de små barnen att ha skola inom ett rimligt avstånd, där vi vägt restid kontra utbildningskvalitet. Men för de större barnen har vi valt att de ska få ett större sammanhang för att vi ska garantera kvalitet, och då blir det på bekostnad av lite längre restid. Vi har ju hela tiden varit nog med att det står bör ej överstiga 60 minuter, då vi inte anser att vi som kommun kan begränsa var våra barnfamiljer ska kunna bosätta sig.

Ni har rätt när ni säger att en mindre skola inte är sämre än en större skola, men dessvärre är Yttermalung alldeles för liten för att vara med i den jämförelsen. Det handlar om skolor med 40-60 elever (där Yttermalung med råge varit tidigare). Alla barn är olika och har olika behov skriver ni, och det håller jag absolut med på. Det är därför det är viktigt att ha flera i samma årgång runt sig. Ni vill att barnen ska får vara barn där de mår bra, och vi tror att de får en berikad skoltid dit de kommer i höst. Både Blomsterbäcken och Lillmon är bra skolor där alla barn blir sedda. Det handlar inte om några enorma skolor i centrala Malung, vilket är viktigt att komma ihåg!

Med vänlig hälsning Sofia

______________________________________

2015-06-03 Öppet brev från föräldrar till BUN och kommunstyrelsen

Föräldrarna till barnen i Yttermalungs skola har fortfarande inte fått svar på sin skriftliga begäran om omprövning av beslutet att flytta årskurs 3-5 från Yttermalungs skola. Begäran skickades till BUN 2015-04-27 med ärendenummer 2014:375 och hänvisar till BUNs beslut 2013-05-15.

Istället för att ompröva ärendet fattade ett oenigt BUN den 2015-05-27 ett beslut att åter flytta årskurs 3 från Yttermalungs skola. Två (C) röstade för en F-4 skola medans tre (S) röstade för en fortsatt F-2 skola. Två ledamöter avstod (FP och M) och två ledamöter deltog inte i mötet (M och S). Beslutet fattades utan vare sig ekonomisk kalkyl eller en barnkonsekvensanalys. Det tog inte heller hänsyn till konsekvenserna för det pågående arbetet med landsbygdsutveckling där skolan är navet och nyckeln till inflyttning. Det går därmed emot kommunens målsättning att öka befolkningsmängden.

Då BUNs beslut saknar ett beslutsunderlag med konsekvensanalys och ekonomisk kalkyl är det inte godtagbart. Det är inte heller pedagogiskt försvarbart att flytta eleverna när skolchefen planerar en omorganisation som kommer att beröra årskurs 4-5 på Blomsterbäcken och Lillmon. På ovan nämnda grunder ser föräldrarna därför inte meningen med att barnen imorgon (onsdag 3 juni) besöker Blomsterbäckens skola. Lärare och rektor har informerats om detta.

Föräldrarna väntar fortfarande på att beslutet som fattades 2013-05-15 ska omprövas med ett gediget beslutsmaterial och att Yttermalungs skola åter blir en F-5 skola. Förhoppningen är att Kommunstyrelsen agerar snabbt. Har inget beslut meddelats föräldrarna innan torsdag 4 juni kl 22.00 kommer barnen att skolstrejka. Bybor och andra berörda bjuds in till att delta vid strejken som kommer att pågå vid Yttermalungs skola från och med fredag 5 juni kl 8.30.

Strejken pågår tills det att kommunens politiker och tjänstemän visar, genom handling, att de stöttar den landsbygdsutveckling som pågår i Yttermalung och Malungs finnmark. Detta görs genom att återinföra årskurser och utveckla Yttermalungs skola till F-5.”

2015-04-27 Brev från föräldrar till BUN angående omprövning av beslut

Hej!

Vi föräldrar, som ytterst ansvariga för våra barns välfärd, kan inte godta beslutet att inte återstarta årskurs 3 ht 2015.

Beslutsunderlag saknas enligt rutinerna i Malung-Sälens kommuns ärendehanteringssystem. I tillägg saknas en konsekvensanalys ur ett barnperspektiv. Man har till exempel inte tagit i beaktande att barnen på finnmarken får en resa som överstiger skolskjutsreglementets rekommendationer vilket kommer att påverka deras studieresultat och allmänna välmående, eller att barnen som går i F-2 får sämre sociala förutsättningar då det blir färre elever i skolan.

Vi ber därför BUN:s ledamöter att ompröva beslutet, denna gång med ett beslutsunderlag som innehåller tjänsteutlåtande, ekonomisk kalkyl, konsekvensanalys samt alternativa lösningar.

Vid omprövningen bör återinförandet av årskurs 4-5 ingå då beslutet att flytta årskurs 3-5 (daterat 2013-05-15) säger att årskurs 3-5 ska återstartas om elevantalet ökar markant.

Beslutet grundades på att det hösten 2013 fanns 8 elever. Hösten 2015 har vi 16 elever i årskurs F-5. En fördubbling har skett vilket innebär att elevantalet ökat markant.

Med vänliga hälsingar,

Föräldrar på Yttermalungs skola,

2015-04-07 Brev från föräldrar till den politiska majoriteten

Från: Petra van Milligen
Skickat: ‎tisdag‎ den ‎7‎ ‎april‎ ‎2015 ‎11‎:‎44
Till: kurt.podgorski@malung-salen.se, Par.Kindlund@malung-salen.se, Christin.Lofstrand@malung-salen.se

Hej Kurt, Pär och Christin,

I tisdags hade vi ett samverkansmöte på Yttermalungs skola med rektorn. Då blev vi för första gången officiellt informerade om att det återigen är beslutat att klass 3 på Yttermalungs skola tas bort från hösten 2015 och att det inte blir nån utveckling av skolan till en F-4. Tidigare kunde vi läsa i tidningen att beslutet var taget, men officiellt hade vi inte blivit informerade. Istället fick vi en blankett hemskickad för ansökan om skolskjuts och där skulle man också fylla i vilken skola barnen ska gå hösten 2015.

Vi vet bara att klass 3 återigen är borttagen från Yttermalungs skola, hur barnens skolresa blir, hur deras trygghet och säkerhet kan säkerställas när de åker från Finnmarken till Malung kunde rektorn inte svara på. Samma gäller fritids för de barnen, rektorn kunde inte heller säga säkert att barnen får ha fritids i Yttermalung istället för i Malung. Många föräldrar bor långt inne i Finnmarken, visa jobbar i grannkommunen (Vansbro, Hagfors eller Ekshärad) och det går praktiskt inte att lösa om man måste hämta (några av) sina barn i Malung. Hur skolverksamheten kommer att se ut i Malung är inte heller klart, det görs fortfarande en undersökning om fördelning av klasser per skola och det finns problem med lokaler i Malung.

Från rektorn fick vi veta att det har gjorts en konsekvensanalys för en eventuell flytt av klasser till skolor i Malung, vi blev faktiskt skrämda eftersom analysen visar tydligt att våra barn blir negativt påverkade av en flytt till Malung. Att inget tyder på att det skulle vara bra för barnen eller ekonomin om klasser tas bort på Yttermalungs skola. Istället ger det bara fler frågor. Av någon anledning fanns denna konsekvensanalys inte med som underlag för BUNs beslut.

Hur kan en nämnd ta beslut på felaktiga grunder, eller snarare sagt, inget beslutsunderlag alls! Vår rektor har försökt hjälpa oss få fram varför eller hur, men han kunde inte hitta ett enda svar, förutom att underlag var detsamma som när beslutet togs i april 2013. Ingen har frågat rektorn hur många barn vi har i nuläget, barnantal i februari var 10 barn, nu har vi ökat till 12 barn och till hösten 2015 skulle det bli 14 barn i en F-4 skolan.

På blanketten vi fick hemskickad har alla föräldrar valt Yttermalungs skola i sin ansökan om skolskjuts, då det är den skolan vi väljer som fungerar bra för våra barn och för oss som föräldrar. Det säger också rektorns konsekvensanalys och skolverkets rapport.

Vi hoppas verkligen att det på kris-mötet med BUN, landsbygdsberedningen och er den 15:e april ska komma svar, att ni tar del av den information som finns, konsekvensanalysen och skolverkets rapport. Att det finns beräkning av kostnader gjord av en oberoende person och att rätt antal elever inför hösten 2015 redovisas.

Vi, som föräldrar, är ytterst ansvariga för våra barns välmående och kan inte godta de beslut BUN fattar då både beslutsunderlaget och information om långsiktiga lösningar är otillräckligt. Vi väljer Yttermalung som skola och ber nu Kommunstyrelsen hjälpa oss i dialogen med BUN för att vi tillsammans ska skapa en trygg och långsiktig lösning för våra barn.

Vi bifogar konsekvensanalysen.

Med vänliga hälsningar,

Föräldrar på Yttermalungs skola,

2015-02-23 Brev från SYMF till BUN:s ledamöter

Hej,

Det har kommit till vår kännedom att BUNs arbetsutskott rekommenderar en flytt av årskurs 3.

Den 13 januari hade skolgruppen (SYMFs arbetsgrupp för skolan där föräldrar, fd lärare och bybor ingår) ett möte med den politiska majoriteten (Kurt Podgorski från S, Pär Kindlund från C och Christin Löfstrand från V). Det var ett tillfälle för dem att ta del av statistik över inflyttade (se bifogat dokument) och träffa föräldrarna i två av de inflyttade familjerna som valt Yttermalung pga låga huspriser, skolan och närheten till naturen. De berättade om skolans betydelse för barnen och att en F-5 (6) innebär trygghet för barnen och därmed skulle göra det ännu mer attraktivt för barnfamiljer att flytta till den södra kommundelen.

Resultatet av mötet var ett förslag från majoriteten om inrättandet av en Beredning för Landsbygdsutveckling som rapporterar till Kommunstyrelsen. Beredningen skulle vara en möjlighet för kommunen att samarbeta med föreningslivet för samhällsutveckling. I det här fallet har givetvis skolan en viktig roll då den har visat sig vara nyckeln till inflyttning. Efter tre års dialog med kommunala politiker fick vi under mötet intrycket att vallöftet om att stötta utvecklingen av Yttermalungs skola skulle förverkligas, att kommunen ville arbeta med idella krafter för en byautveckling i framkant. Detta skulle ske enligt likabehandlingsprincipen.

Vi kan därför endast utrycka förvåning och besvikelse över att BUN:s rekommendation inte speglar den positiva bild som den politiska majoriteten gav oss den 13 januari. Vi noterar att det i vanlig ordning inte finns konsekvensanalyser eller genomarbetade beslutsunderlag med ekonomiska kalkyler om hur beslut påverkar helheten i kommunen. Fler klasser i Yttermalung innebär bättre nyttjande av resurser samt ökade pedagogiska möjligheter för barnen, färre klasser i Yttermalung ökar kostnaden per elev och ger dem sämre sociala förutsättningar. Likabehandlingsprincipen finns inte heller i resonemanget, vi har samma elevantal som Rörbäcksnäs vilket borde vara positivt men det anses ändå inte tillräckligt. Att envisas med att plocka klasser från Yttermalung trots ökad inflyttning, bra lokaler, ideellt engagemang samt föräldrar och barns vilja att vara kvar i skolan verkar därför vara mer grundat på prestige än fakta.

Vi hoppas att BUN:s ledamöter överväger vilka möjligheter kommunen har att öka inflyttning om nämnden istället för att avveckla väljer att samarbeta med föräldrar och ideella krafter för att utveckla och lyfta fram mångfalden i de skolor som finns i Malung-Sälens kommun.

Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark

via Anna Matsson, Sekreterare.

2015-02-23

Mejl från föräldrar till BUNs ledamöter angående rekommendation att flytta årskurs 3.

Hej beslutstagande politiker och tjänstemän,

Det händer igen! Vi läser på Malungs-Sälens hemsida att BUN’s AU föreslår att man ska ta bort klass 3 på Yttermalungs skola. Det finns med i kallelse till BUN´s möte den 25/2!

§11 Åk 3 i Yttermalungs skola… Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden: Barn- och utbildningsnämndens beslut från 2013-05-15 § 35 ligger fast, då förutsättningarna är oförändrade… Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att årskurs tre inte återstartas i Yttermalungs skola höstterminen 2015.

Man kan verkligen undra vad ni håller på med! I vår senaste konversation i december avslutade vi vårt brev med att vi som föräldrar vill blir informerade och delta i diskussionen om Yttermalungs skola framtid, det verkar ni har missat! Protokollet och kallelsen kommer ut precis några dagar innan beslutet ska tas i nämnden, förutom AU’s deltagare är det ingen som vet om ordförandens föreslag.

Förslag till beslut grundas på att förutsättningarna är oförändrade, vi undrar om ni har tagit er tid att kolla fakta? Just nu har vi nämligen en F-3 skolan i Yttermalung, med 10 barn, innan sommaravslutning har vi 12 barn! Höstterminen 2015 när vi utvecklar skolan till en F-4 kommer vi att ha 14 barn på skolan! När ni nu pratar så mycket om likabehandlings-principen undrar vi hur ni tänker, Rörbäcksnäs skola till exempel, där har de just nu en F-4 med 12 barn. Så för er som verkar har svårt med att kolla fakta, då har Yttermalungs skola fler elever än Rörbäcknäs skola, men det är bara i Yttermalungs skola som BUN´s AU förordar att man ska ta bort klass(er).

Vårt elevunderlag har ökat och man ser tydligt att det ökar med antal barn både på förskola och grundskola. Vi bifogar en sammanställning där ni kan se alla födda och nyinflyttade den senaste två åren (inflyttade både inom kommunen och från en annan kommun eller annat land). Totalt är det 37 vuxna och 13 barn i olika åldrar! Under första halvåret 2015 vet vi också att det tillkommer 8 vuxna och 4 barn.

Budgeten blir ju också nämnd som skäl till borttagning av klassen. Enligt Sofia´s mejl den 15 januari har hon gjort en analys av kostnader för ett barn på Yttermalungs skola och ett på t.ex. Blomster. Då undrar vi fortfarande hur hon har gjort denna beräkning, vi har fortfarande inte fått svar på våra frågor angående budgetanalysen (konsekvensanalys). I mejlet beräknar Sofia att om man tar bort Yttermalungs skola kan man använda dessa pengar till barnen på Blomster. Vi undrar om hon då har raderat våra barn helt, då hon skriver att hon använder denna summa till barnen på Blomster. Vid en nedläggning (eller nedskärning) av skolan ska våra barn ändå gå i skolan, skolskjutsen blir dyrare, extra bussar till Malung behövs då de redan nu är överfulla ibland och det behövs verkligen tillsyn för de yngre barnen! Lärare och skollokaler försvinner också helt ut budgeten, vilket nämnd flyttar ni den till?

BUN får en extra summa från kommunstyrelsen för att får ihop budgeten med mindre skolor som Rörbäcksnäs och Yttermalung, när man tar bort ytterligare en klass, blir det då inte dyrare? Fler barn på samma skola gör det ju billigare, istället för mindre barn med samma resurser?

BUN påpekade 2013 att det är mycket bättre utifrån en pedagogisk synvinkel att förorda Lillmons skola eller Blomsterbäckskolan och BUN´s ordförande påpekar i sitt mejl från 15 januari återigen detta. Hon påstår också att barnen som har flyttats till Malung verkligen har blomstrat upp? Vi undrar också var hon har fått denna information ifrån då vi också har hört från berörda föräldrar att det förekommer mycket kränkningar på skolan i Malung och att resan i bussen från Yttermalung till Malung för de minsta barnen inte alls är trygg som det utlovades när beslut om flytt av årskurs 3-5 togs. Om vi utvecklar skolan till att vara en F-4-skola från hösten 2015 har vi 14 barn. Elevantalet blir då mer och det ser vi som en positiv ökning säkert också ut en pedagogisk synvinkel.

Tidigare har vi också påpekat att det verkar som att kommunen arbetar mot sina egna mål och den ena nämnden inte vet vad den andra gör. Skolgruppen från SYMF (Samhällsförening för Yttermalung och Malungs Finnmarken) har i tre års tid försökt att få igång en arbetsgrupp med direktkontakt inom kommunen för att utveckla Malungs-Sälens skolor med Yttermalungs skola som pilot. Som föräldrar är vi därför glada att se att kommunstyrelsen nu har godkänd en Beredning för landsbygdsfrågor och landsbygdsutveckling som bland annat kan ta upp frågor om skolor vad gäller utvecklingen av landsbygden och samarbeta med t.ex. skolgruppen från SYMF. Då vi ser att kommunstyrelsen beslutar att forma denna landsbyggdutvecklingsgrupp och vill utveckla landsbyggden i Malung-Sälens kommun, vill samarbeta med bybor och inser vikten av det, blir det extra förvirrande att samtidigt se att BUN´s AU föreslår att nedrusta en skola som är så viktigt för landsbygdsutvecklingen.

Förra året skickade vi ett brev till BUN för att behålla klass 3 på Yttermalungs skola, villkoren på skolan hade inte ändrats och då blev beslutet att behålla klass 3 på Yttermalungs skola. Nu ser vi en positiv trend med fler barn på förskolan och grundskolan, till hösten har vi 11 barn på förskolan och 14 barn på grundskolan F-4. Som vi sa förut vill vi utveckla Yttermalungs skola i samverkan med er. Precis som ni vill vi ha fler barn på skolan och redan nu ser vi en ökning men vi har plats för många fler! Vi är inte ensamma om att se den positiva trenden, många inom Malungs-Sälens kommun vill också satsa på landsbygdsutveckling, vi hoppas att ledamöter i BUN informerar sig om verkliga fakta, verkliga kostnader och verkliga pedagogiska förändringar som gäller våra barn.

För att tillägga är det Yttermalungs skola det gäller och det är även barn från hela Malungs finnmark som går på denna skola, de barn som bor längst bort på Finnmarken, i den södra kommundelen, har en resväg till Yttermalungs skola från 4 till nästan 5 mil, och det är ingen enkel resa, resan kan ta upp till mer än 1 timme. En skola ännu längre bort med en ännu längre resväg kan man inte kalla pedagogiskt, då det finns en skola med en ökande elevantal i Yttermalung.

Vi vill utveckla Yttermalungs skola och i första steget ha en F-4 skola till hösten 2015:

– Behörighet finns hos lärare att undervisa till och med årskurs 5.

– Skolverket skriver i sin handledning att klass 1-3 hör samman, samt att 4-6 hör samman. I nuläget är det F-3 på Yttermalungs skola, sen 4-5 på Blomster och 6-9 på Centralskolan, det betyder att våra barn måste byta 3 skolor i sina första 6 skolår!

– Skolverket skriver inte vilken storlek som ska finnas på grupper, eller att det inte går att ha olika åldrar ihop.

– De får göra de nationella proven i en miljö de är vana vid (klass 3 och 6, eller 4 som de nya regeringen föreslår).

– De uppgifter som ska göras i en större grupp med jämnåriga kan genomföras om barnen åker till Malung alternativt att barnen i Malung kommer till Yttermalung för den dag eller ämne det gäller (våra barn åker redan till Malung för slöjd och simning).

– Det finns möjligheter att undervisa på distans. Yttermalungs skola är utrustad med multi-board och internet.

– Barn boende på finnmarken har en restid som för vissa redan överstiger skolskjutsreglementets rekommendation (1 timme).

– Det minskar trycket på klasser och lokaler i Malung och kommunens resurser används på ett vettigt sätt.

Viktigast av allt, våra barn trivs på skolan och mår bra i miljön, det är vårt val att de ska få gå kvar i en trygg miljö med mindre klasser och individuell undervisning.

Med vänliga hälsingar,

Föräldrar på Yttermalungs skola,

samt föräldrar på förskolan Karlavagnen i Yttermalung

2015-01-14

Hej på Er, och god fortsättning på det nya året!

Nu har vardagen återgått till det normala och jag ska försöka sammanfatta de frågeställningar jag uppfattade i Era olika mail innan och efter jul. Jag väljer att sammanfatta i ett svar.

Vad gäller beslutet i Kommunstyrelsen ang. arbetsgruppen har det inte varit upp något mer sedan den 16 juni, men Ni kanske fick något slags förhandsbesked igår på Er skolutvecklingsträff?! Det jag vet är att man strävar efter att uppfylla den grundläggande principen om likabehandling (se kommunalagen), och hitta någon bra form för landsbygdsutveckling som sträcker sig över hela kommunen.

Ni hade frågeställningar kring våra protokoll där ni saknade möjlighet att ta del av diskussionen. Där har vår kommunsekreterare Erik uppmärksammat mig på detta. Jag citerar Eriks mail:

” Vad gäller frågorna om vad som protokollförts och inte tycker jag att man i sammanhanget kan framhålla att ett kommunalt protokoll (dvs. nämndsprotokoll) i grunden är beslutsprotokoll. Det är inte ett sedvanligt mötesprotokoll, minnesanteckningar eller referat. De beslut som redovisas i ett nämndsprotokoll är möjliga att överklaga och protokollet är därför bundet av vissa lagstyrda regler. Protokollet ska därför redovisa vilka ärenden nämnden behandlat för beslut, samt vilka beslut nämnden fattat. Det finns dock inget som säger att ett nämndsprotokoll måste, eller ens bör, redogöra mer ingående för vilka diskussioner som nämnden fört. Det följer av någon slags självklarhet att det förs diskussioner under ett sammanträde. Vad som protokollsmässigt måste dokumenteras är bl.a. eventuella förslag och yrkanden som ligger till grund eller förhåller sig till det beslut som fattas.

Anledningen till att diskussionen/diskussionerna inte protokollförts kan alltså hävdas vara för att ett nämndsprotokoll inte tjänar det syftet. Såväl kommunallagen som kommunens Ärendehandbok innehåller bestämmelser respektive rutiner som stöder detta. ”

Vad gäller Era förslag på punkter som bör ingå i konsekvensanalys tar jag dessa till mig. Vad gäller barnens perspektiv kan jag enklast se till de Yttermalungsbarn som flyttat upp till Malung, och där verkar det ha blivit mycket lyckat. Vad gäller den samhälleliga påverkan är det självklart att det är positiv PR att visa att man har en liten byskola. Men den ekonomiska kalkylen visar redan idag på att vi har för stor kostym för de pengar som finns budgeterat inom barn- och utbildningsförvaltningen likväl som kommunen i övrigt, och då är det en självklarhet att tjänstmän föreslår en nedläggning inför budgetarbetet. Allt annat vore ett tjänstefel. Den ekonomiska analys jag själv gjort är utifrån likabehandlings-principen. Tar jag kostnaden för Yttermalungs skola och delar på de 8 barn(som var kända vid budgetarbetet) och som förväntas finnas i F-3 i höst, blir det en kostnad på 212 500 kr per elev. En elev på Blomsterbäcken kostar ungefär 81 100 kr. Lägger jag ut ”Yttermalungspengen” på de 175 elever som finns på Blomsterbäcken skulle det ge en budget på 37,1 miljoner kronor mot de 14,2 miljoner som verkligen finns inlagt i budget 2015, och självklart har vi inte råd med detta. Dessvärre kan jag inte låta bli att tänka i termer pengar nu. Våra verksamheter i Malung-Sälens kommun kostar mer än vi har råd med idag, och krafttag måste tas någonstans. Det är här verksamhetsutredningen kommer in. Skolchefen har fått i uppdrag att se över grundskoleverksamheterna med allt från ledningsfunktion till hyror, utifrån ett F-5 alt F-6 perspektiv. Vi hoppas få ett första utkast att diskutera kring i februari, men det är många olika processer igång, så skolchefen har aviserat att frågan kan komma att försenas något.

Det poängteras i ett mail att alla politiska partier inför valet 2014 bekräftade att stötta utvecklingen av Yttermalungs skola. Jag vill passa på att påminna om mitt partis svar på frågan: ”Ja, vi vill att alla våra skolor ska utvecklas positivt. I en landsbygdskommun som vår, med stora avstånd, kan utvecklingsarbetet variera mellan olika skolor. Lokalt engagemang och öppenhet för ny teknik kan vara framgångsfaktorer.” Och även på frågan om ditt parti tänker jobba för att Yttermalungs skola återigen blir en F-5 skola lämnade vi en liten passus: ” jo, om det finns nog med barn. Eftersom vår skolchef har i uppdrag att se över framtida skolorganisation är det svårt att svara på frågan just nu. I hans uppdrag ingår bland annat att ta ställning till F-5 eller återgång till F-6.” Men självklart stöttar vi Yttermalungs skola, likväl som vilken annan skola som helst, om konkreta idéer presenteras och elevantalet är eller ser ut att bli gott.

Ni säger att för politikerna är det besparingar som är viktigast och hur barnen mår anser ni inte att vi är intresserade av. Ja, besparingar är viktiga, vi har ett uppdrag att skapa en budget i balans. Men det är också viktigt att alla elever har rätt till en likvärdig undervisning, och här har ju våra tjänstemän (våra experter på pedagogik) informerat oss om att det inte går att genomföra alla moment ordentligt (men det här vet ni ju redan, det har vi ju diskuterat tidigare). Vi tänker också på den utsatthet det faktiskt är i en liten skola. Tänk om jag som elev inte hittar någon jag vill/ passar ihop att leka med på rasten. Vad händer då? När man är liten provar man ju på många olika lekkonstellationer innan man hittar kompisen med stort K. Dessutom har vi sett att fler av eleverna som flyttats från Yttermalung till centrala Malung verkligen har blommat upp när det kommit i ett större sammanhang. Det är ju verkligen ingen dålig miljö vi erbjuder på våra små skolor i centrala Malung. Så för mig som politiker väger värdegrund, kvaliteten på utbildningen och ekonomin lika tungt när jag tar beslut i nämnden. Jag kan i sammanhanget nämna att det inte är enkelt att vara politiker och kanske allra helst i en liten kommun. Ta bara det här med Er skola, så många olika mail vi får från er i olika och samma konstellationer, lika många, om inte fler muntliga påtryckningar får vi från andra håll i kommunen där de inte tycker att vi är riktigt kloka som fortfarande ska ha kvar skolan, utifrån att det ständigt ligger besparingskrav på alla för- och grundskolor. Så de anser att om vi ska tänka på deras barn eller deras arbetsplatser så bör vi lägga ned kostsamma små enheter. Så hur man än vänder sig har man alltid rumpan bak 😉

Ni funderar kring det fria skolvalet, och det finns ju redan den möjligheten. Vem som helst skulle kunna välja Yttermalungs skola redan idag, men vi har däremot inte fri transport till den skola man väljer. Det handlar om ganska stora kostnader om alla skulle välja detta. Den chansen ligger väl i att Socialdemokraterna i landstinget får igenom sitt vallöfte om fria busskort till alla under 20 år.

Ni kräver en F-5 skola för Era barn, och ni önskar 4 år till för att utveckla skolan. Här kan jag i dagsläget inte lova något med hänvisning till den påbörjade utredningen. Men så fort vi har börjat nysta i detta kan vi diskutera vidare. Självklart förstår vi att Ni, likväl som alla andra föräldrar i kommunen, vill vara delaktiga i processen kring verksamhetsutredningen! Hur detta ska ske vet jag inte riktigt i dagsläget. Det kommer ju att vara en både facklig och politisk process framgent.

Ni önskar även en F-4 skola redan till hösten. Det anser jag inte heller att är aktuellt med avseende på kommande utredning, och budgetläge. Jag kan inte se att Era möjligheter till utveckling av skolan skulle förändras något avsevärt för att vi behåller nuvarande organisation F-3 till hösten.

Avslutningsvis vill jag bara säga att det är jättekul att det flyttar in tre barn (och förmodligen deras föräldrar) till bygden. Det är bara att gratulera till ett fantastiskt bra jobb i projektet!

Med hopp om att den utvecklingen fortsätter 😀

Vänliga hälsningar Sofia

2014-12-19

Hej igen!

Då det inte är något nytillkommet i breven och dessutom ingenting händer i frågorna under jul och nyår, ber jag att få återkomma med svaren till efter helgerna. Skriver in i min kalender så att jag kommer ihåg!

På återhörande!

Mvh Sofia

2014-12-19

Hejsan Sofia,

Då min skrivelse nämns i mejlet tar jag snabbt tillfället i akt att förtydliga att syftet var att ställa frågor inte påståenden.

Det stämmer att vi tidigare lyft dessa frågor – det tydligaste exemplet var i namninsamlingen med 369 underskrifter som bland annat efterfrågade ett beslutsunderlag samt konsekvensanalys till beslutet att flytta årskurs 3-5. Vi har inte fått svar, vare sig skriftligt eller muntligt, om den ekonomiska kalkylen bakom beslutet eller den påverkan beslutet har på barnen och samhället.

Skolgruppen i SYMF, skolbarnen och deras föräldrar samt övriga bybor ser givetvis fortfarande framemot att ta del av svaren.

Önskar även dig en god jul och ett gott nytt år.

Med vänlig hälsning

Anna

2014-12-19

Hej Carina!

Så bra att ni har intresse och följer alla BUN-frågor. Vad som står i Falu Kuriren får Anders Mojanis stå för, men vad som står i BUN-protokollet kan jag svara för:

1) Som beslutsunderlag fanns några konsekvensbeskrivningar framtagna (se kallelse), så vi hade dem till stöd inför besluten. Att vi sedan inte plockar med alla förslag som finns i tjänsteutlåtandet är ett val vi politiker gjorde, där vi ville ha en mer genomträngande analys av hela för- och grundskolan. Början till detta uppdraget fick skolchefen redan på nämnden i maj, och detta ”spetsades på” med att gälla hela strukturen inom förvaltningen, under vår budget-diskussion. Vi kan bara konstatera att vi har för liten befolkningsmängd för den kostymen kommunen (eller i det här fallet skolförvaltningen) bär idag. Att utredningen dröjt beror helt på att jag som ordförande valt att vänta med att ta upp den till den nya nämnden tillträder vid årsskiftet. Kändes inte schysst att vi skulle ha börjat med ett så omfattande arbete som bara skulle ärvas av nya nämnden. Nu har vi fyra år på oss att få till detta från skratch!
2) som jag skrivit ovan kommer den övergripande frågan tas upp så fort nya nämnden tillträtt, förmodligen under februari-mötet.
3) Vi diskuterade inte enskilda skrivelser då det inte var aktuellt att lägga ned Yttermalungs skola vid detta möte.
4) Som sagt: för oss var inte Yttermalungs skola upp i något större ljus i diskussionen, eftersom vi såg på hela grundskolan som en enhet som plockas upp i verksamhetsutredningen.
5) Se ovan
6) När jag läser brevet från föräldrarna, via Petra van Milligen, finns det bara en fråga: ”Ge oss fyra år till för att utveckla skolan. Vi vill göra allt, vill ni?” Den frågan är omöjlig att svara på utifrån just nämnda verksamhetsutredning. För övrigt läser jag bara påståenden. Rätta mig om jag har fel! Detsamma gäller brevet från SYMF, via Anna Matsson, där det finns förslagspunkter som ni vill ha med i konsekvensanalys. Därför har inga svar inkommit, då det inte fanns direkta frågor till oss. Känns väl dessutom som att vi stött och blött dessa frågor vid ett flertal tillfällen!

Jag hoppas att ni känner er nöjda med de svaren!

Ha en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Mvh Sofia

Sofia Söderström
Ordförande, Barn- och utbildningsnämnden

Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 MALUNG
0280-18666 (mobil anknytning)
0280-181 00 (växel)
www.malung-salen.se

2014-12-19

Brev till BUNs ordförande,
kopia till Erik Hansson för vidarebefordran till samtliga BUN-ledamöter.

Hej Sofia,

Vi i SYMF, Samhällsförening för Yttermalung & Malungs finnmark, följer med stort intresse vad som händer i BUN, vilka frågor ni diskuterar och vilka beslut ni tar.

Efter ert senaste möte kunde vi läsa i Falu-Kuriren:
”Inga nedläggningar av skolor ännu”
”Därmed får skolorna i Yttermalung och Rörbäcksnäs, förskolan i Öje liksom kulturskolan respit i alla fall en tid till.”

Nu har vi också läst ert protokoll från den 20141210 och är förvånade över att det inte går att går utläsa mer information om vad, och hur, ni har diskuterat kring de olika föreslag till besparingar som fanns med i kallelsen till mötet.

Varför har inget från er diskussion om besparingsalternativ och deras konsekvenser protokollförts?
Hur lång är respiten (som nämns i tidningsartikeln)? När kommer frågan upp igen?
En skrivelse från SYMF hade inkommit, BUN2014:375, i protokollet går det inte att utläsa att ni har diskuterat den på ert möte. Varför?
I vår skrivelse ifrågasätts den konsekvensanalys som gjorts. Tog ni hänsyn till dessa synpunkter och förslag på vad en konsekvensanalys bör innehålla i er diskussion?
En skrivelse från föräldrar i Yttermalung hade inkommit, BUN2014:375, i protokollet går det inte att utläsa att ni diskuterat den på ert möte. Varför?
Föräldrarna ställer frågor och krav i sin skrivelse. När kommer ni att svara på dessa?

Vi hoppas få ett snabbt svar på våra frågor.

Med vänlig hälsning

SYMF och Skolgruppen i SYMF
via Carina Robertsson

8 december 2014, brev till BUN:s ledamöter från SYMF

Till BUN:s ledamöter,

Det har kommit till vår kännedom att BUN vid mötet 20141210 ska diskutera nedläggning av förskolor och skolor i Malung-Sälens kommun, bland annat Yttermalungs skola. Vi är förvånade över detta. Representanter från skolgruppen i SYMF hade i juni 2014 ett möte med kommunstyrelsens ordförande där det beslutades att ett tjänstemannautlåtande skulle skrivas för att initiera en arbetsgrupp med syfte att utveckla skolorna i Malung-Sälens kommun med Yttermalung som pilot. I KSAU beslutades 20140617 att ärendet skulle beredas vidare.
Vi är även förvånade över den bristande konsekvensanalys som finns i kallelsen. Man nämner inget om vilka faktorer som ingår i beräkningen eller de konsekvenser som uppstår för barnen som påverkas av längre restider och större klasser. Inför ert möte den 10 december vill vi därför påminna om namninsamlingen i juni 2013 då 369 invånare begärde att beslutet att flytta årskurs 3-5 skulle upphävas samt att en konsekvensanalys av beslutet skulle genomföras.

Förslag på punkter som bör ingå i en konsekvensanalys:
• Vilka är kostnaderna för lokalerna i Yttermalung? Hur beräknar man lokalkostnader i Malung?
• Vad händer med skollokalen i Yttermalung vid en eventuell nedläggning, flyttas kostnaden till en annan förvaltning?
• Vad är smärtgränsen för storleken på klasserna i Malung? Hur arbetar man för att pedagogerna och barnen i klassrummet ska ha en bra arbetsmiljö? Kommer fler barn att kräva extra resurser?
• Barnen med längst restid (1,5 timmar enkel resa mellan Tyngsjö och Malung) sover på hemvägen och får därmed störd nattsömn. Hur utvärderas barnens hälsa och välfärd på kort och lång sikt? Har man frågat barnen som reser idag hur de upplever resan? Hur ställs frågan och av vem?
• Vilket värde ger man vikten av mindre klasser för pedagogiken och närhet till natur i lärandet? Hur kommer en annan studiemiljö (större klasser och mindre natur) att påverka lärandet?
• Mindre barn kräver tillsyn. Hur tillgodoses detta vid hållplatser och på bussen från Yttermalung till Malung?
• En analys av prognosen av barn i den södra kommundelen saknas. Det har skett en föryngring bland de boende med unga vuxna och barnfamiljer som flyttat in. Hur kommer växande barnkullar i Yttermalung att påverka resurserna (lokaler och pedagoger) i Malung?
• Malung-Sälens kommun har ett sjunkande befolkningsantal. Gör man en undersökning bland nyinflyttade familjer (det har flyttat in tre barnfamiljer sedan 2013) är det de låga huspriserna och skolan i Yttermalung som är bidragande faktorer till man väljer den södra kommundelen. Hur påverkas skatteunderlaget om skolan utvecklas och bidrar till ökad inflyttning, alternativt om skolan läggs ned och familjer väljer att bosätta sig i en annan kommun?
• Vad är den långsiktiga konsekvensen för högstadiet och gymnasiet om beslutet bidrar till ett vikande elevunderlag pga att familjer väljer andra kommuner

Vi hoppas att du och övriga ledamöter i nämnden ser helheten och förstår hur betydelsefullt det är att vi har en skola även i södra kommundelen. Vi vill även påminna om att alla politiska partier, inför valet 2014, bekräftat att de stöttar utveckling av Yttermalungs skola (svaren finns att läsa på Yttermalung.com under fliken Yttermalungs skola).

Med vänlig hälsning
SYMF, Samhällsföreningen för Yttermalung & Malungs finnmark
via Anna Matsson, sekreterare

Skolgruppen i SYMF
via Petra van Milligen, sammankallande

7 december 2014, brev till BUN:s ledamöter från föräldrar

Hej,

Föräldrar, bybor och skolgruppen från SYMF har nu arbetat i nästans 3 år för att utveckla Yttermalungs skola tillsammans med kommunen. Vi har haft många möten, pratat med politiker och tjänstemän och inför valet 2014 var alla partier överens om att stötte utvecklingen av Yttermalungs skola och det bästa sättet var att starta en arbetsgrupp. Nu när valet är avklarat och vi vill satsa på utvecklingen av Yttermalungs skola får vi ingen respons från kommunens sida. Istället läser vi i en kallelse från BUN att de måste göra besparingar, igen… och Yttermalungs skola blir nämnd bland många andra besparingsmöjligheter.

Just nu är Yttermalungs skola en F-3 skola med 10 barn, det har flyttat in ett flertal barnfamiljer den senaste 2 åren. Det är fler familjer på väg till Yttermalung om allt går som dom vill. Det är många ungdomar som har flyttat tillbaka och man ser redan på förskolan att det föds fler barn. På förskolan finns just nu 10 barn och det är några till barn som föds i år.

Yttermalungs skola har allt vad barnen behöver; en trygg och fin skolmiljö (skolinspektionens utlåtande) som är viktig för barnens utveckling. På både Blomster och Lillmon har skolmiljö och lokaler kritiseras av skolinspektionen och där finns större klasser som redan nu inte får plats i de befintliga lokalerna (t.ex. baracker vid Blomster). Större klasser gör att barnen med särskilda behov inte får den uppmärksamhet de behöver, i Yttermalung har vi mindre klasser där alla barn syns och får den individuella undervisning som de behöver. Eftersom grupperna är mindre är det lättare för personalen att ha översyn. Vi har naturen alldeles utanför skolan, Eggen reservat för många läromoment och på vintern åker barnen längdåkning direkt från skolgården. Barnen lär sig umgås med barn i alla åldrar, skolan, förskolan, fritids och gympahallen ligger alla på samma gård och man samarbetar mellan både personal och barn.

Det finns en lärare som har behörighet från klass F-5, barnen åker redan idag till Malung för slöjd och simning. På skolan finns en multi-board och internet som ger möjligheter för distans undervisning. Barn från den södraste kommundelen har en restid som inte överstiger skolskjutsreglementet rekommendation (1 timme).

Om barnen måste åka till Malung får de en restid från 1,5 timme, långa restider påverkar barnens utveckling, de är trötta, sover i bussen och får en störd nattsömn som gör att deras inlärningsförmåga påverkas. Bussen från Yttermalung till Malung är redan nu överfull och det förekommer mycket oroligheter och kränkningar eftersom det inte finns någon tillsyn. Resan till Malung betyder också väntetider vid en busshållplats utan tillsyn.

För politiken är det besparingar som är viktigast, hur våra barn mår verkar dom inte vara intresserad av. Men för oss, föräldrar är våra barn det viktigaste som finns, de kan inte få en bättre skolmiljö än vad de har i Yttermalung! Om politikerna själv skulle bo i den södra kommundelen och hade barn på Yttermalungs skola, skulle de förstå, då skulle de se alla möjligheter vår skola bjuder på. Att det finns massor med utvecklingsmöjligheter, fina lokaler som ger utrymme för mer barn, barn som behöver kanske en lugnare miljö, individuell undervisning och en trygg plats att lära i. Vi vill att alla barn i Malung-Sälens kommun ska erbjudas möjlighet att gå på Yttermalungs skola, för att därmed skapa en bättre balans mellan lokalerna. Till exempel behövs det extra lokaler för de flyktingsbarn som kommer, vi har lokalerna.
Vi ser en framtid, en långsiktig framtid med våra barn, de barnen som finns på förskolan och de barnen som kommer att födas nu när den yngre generationen är på väg tillbaka till bygden.

Politikerna har sagt att de vill stötta vårt utvecklingsarbete, att de vill samarbete, att de vill satsa på en Yttermalungs skola F-5. Vi vill att ni agerar efter detta, samarbetar med föräldrar, skolgruppen och bybor, satsa på byskolor lika som många andra kommuner redan har sett vikten av. Vi kräver en F-5 skolan för våra barn, för bygdens framtid, en skola som gör det möjligt att befolkningen ökar ytterligare i den södra kommundelen.

Ge oss 4 år till för att utveckla skolan. Vi vill göra allt, vill ni?

Med vänlig hälsning,

Föräldrar på Yttermalungs skola

Jenna Björklund (föräldrar till Elsa och Emil)
Linda och Greger Gestblom (föräldrar till Engla)
Martina Hedback och Jonas Höken Högqvist (föräldrar till Ritchie)
Dennis Nielsen och Lotta Björklund (föräldrar till Micke)
Janne Enström och Marie-Louise Källmodin (föräldrar till Thilde)
Elza de Jong och Rick Langenhoff (föräldrar till Emma)
Annelie och Lars Sjögren (föräldrar till Sanna)
Petra och Renee van Milligen (föräldrar till Matt och Finn)

Samt föräldrar till barn på förskola, ungdomar i södra kommundelen, övriga boende i området, och de 369 personer som i en namninsamling visat att de ser vikten av Yttermalungs skola.

3 september 2014

SYMF har sedan 2012 arbetat för en utveckling av Yttermalungs skola då den har en betydelsefull samhällsfunktion och är en förutsättning för inflyttning av barnfamiljer. För många har skolfrågan nu även blivit en valfråga. SYMF har därför bjudit in alla politiska partier att ge sitt ställningstagande till ett antal frågeställningar som berör skolan. Vi kommer att lägga upp svaren på facebooksidan.

Nedan finns svaren från partierna:

Fråga: Tänker ditt parti jobba för en utveckling av skolan i Yttermalung för att främja inflyttning och att boende ska stanna kvar?

Malung-Sälen partiet: Självklart ska vi utveckla skolan i Yttermalung

Socialdemokraterna: Ja, vi vill att alla våra skolor ska utvecklas positivt. I en landsbygdskommun som vår, med stora avstånd, kan utvecklingsarbetet variera mellan olika skolor. Lokalt engagemang och öppenhet för ny teknik kan vara framgångsfaktorer.

Folkpartiet: Ja!

Centern: Ja det kommer vi att göra

Moderaterna: Ja 

 

Vänstern: Ja, det är vår klara ambition

 

 

Fråga: Tänker ditt parti jobba för att Yttermalungs skola återigen blir en F-5 skola?

Malung-Sälen partiet: Helst en f-6 skola och detta inom hela kommun

Socialdemokraterna: Ja, om det finns nog med barn. Eftersom vår skolchef har i uppdrag att se över vår framtida skolorganisation är det svårt att svara på frågan just nu. I hans uppdrag ingår bland annat att ta ställning till F-5 eller återgång F-6.

Folkpartiet: Nej, F-6!

Centern: Ja, det är en förutsättning för en långsiktig lösning

Moderaterna: Ja, helt beroende på vilka effekter detta vällovliga arbete får (tillräckligt elevunderlag?)

 

Vänstern: Ja, det är vår klara ambition

 

Fråga: Tänker ditt parti jobba för att det fria skolvalet fungerar i praktiken genom gratis busskort?

Malung-Sälen partiet: Vi tror på det, och vi tror även på att gymnasieeleverna som bor på finnmarken ska få åka skolskjuts så att de inte behöver flytta hemifrån för att nå sin utbildning inom egen kommun

Socialdemokraterna: Ja, om valresultatet ger oss socialdemokrater i Dalarna möjlighet att infria vårt vallöfte: fria bussresor för alla barn/ungdomar upp till 20 år.

Folkpartiet: Nej, inte gratis busskort rent generellt. Men självklart ska alla elever ha möjlighet att välja vilken skola de vill, och om de då behöver busskort/skolskjuts ska de såklart få det.

Centern: Vi säger absolut ja till det fria skolvalet. Med dagens ekonomiska situation kan vi inte lova gratis busskort.

Moderaterna: Ja

Vänstern: Vi driver kravet på gratis kollektivtrafik för alla upp till 25. Problemet är nog själva bussturerna

Fråga: Tänker ditt parti jobba för att man gör en översyn av skolans upptagningsområde?

Malung-Sälen partiet: Ja det är viktig att det ska tas nya beslut om det

Socialdemokraterna: Vi planerar ingen översyn just nu

Folkpartiet: Ja.

Centern: Ja det kommer vi att göra, det måste vara ett levande dokument

Moderaterna: Fritt skolval = inga upptagningsområden

 

Vänstern: Administrativt tvång tror vi inte är lösningen utan utgångspunkten för Yttermalungs skolas framtid ser vi kombinerat med en ökad inflyttning till Yttermalung och Finnmarken

Fråga: Tänker ditt parti jobba för att skolskjutsreglementet efterlevs så att inga barn behöver resa mer än 1 timme?

Malung-Sälen partiet: Ja, mycket viktigt

Socialdemokraterna: Naturligtvis vill vi att barn ska ha så kort restid som möjligt, men vi kan aldrig garantera högst en timme för varje enskild elev, eftersom människor har rätt att själva välja bostad. I vårt reglemente står att restiden inte bör överstiga 60 minuter. För att nå detta mål kan ny teknik vara en möjlighet.

Folkpartiet: Ja, så långt det är möjligt.

Centern: Ja 

 

Moderaterna: Ja 

 

Vänstern: Ja, följer av svaren på fråga 1 och 2

Fråga: Tänker ditt parti jobba för att samarbeta över kommungränsen för att möjliggöra att barn boende i Äppelbo ser Yttermalung som ett alternativ som förskola och grundskola?

Malung-Sälen partiet: Ja

Socialdemokraterna: Vi har redan samarbete med våra grannkommuner, framför allt med Vansbro, och vi är ständigt beredda att utöka samverkan. Men vi vill inte ”ragga” elever från Vansbro. Vi vill ha partssamverkan.

Folkpartiet: Ja, självklart.

 

Centern: Ja. Vi arbetar för ett ökat samarbete med Vansbro  kommun.  Både inom skolan och andra verksamheter

 

Moderaterna: Jag är beredd att ta en diskussion med Vansbro om ett gränslöst fritt skolval. Har ingen uppfattning av deras behov.

Vänstern: Ja

Fråga: Tänker ditt parti jobba för att lärare som vill profilera Yttermalungs skola ska ges möjlighet?

Malung-Sälen partiet: Ja

Socialdemokraterna: Ja, gärna.

Folkpartiet: Ja!

 

Centern: Ja , läraren skall absolut ha den möjligheten. 

 

ModeraternaSjälvfallet blir det en följd av vår inställning.

 

Vänstern: Vi är öppna för olika initiativ för att profilera skolan.

Fråga: Tänker ditt parti jobba för att det blir en arbetsgrupp med politiker (på kommunstyrelsenivå), lärare och föreningsaktiva som tillsammans kan utveckla Yttermalungs skola i enlighet med målet ”vi arbetar för en byautveckling i framkant, där otraditionella lösningar prövas för att erbjuda samhällsservice i byarna och stödjer utvecklingsprojekt”?

Malung-Sälen partiet: Ja, vi tror på att man kan komma överens att t ex en tjänsteman eller någon annan kan få en “moderatorroll” och ska vara sammankallade och ansvarig för processen

Socialdemokraterna: Utifrån tidigare framställan från Symf har kommunchefen fått i uppdrag att skriva ett (eller flera) förslag till moderniserad form för vårt Bya- (landsbygds-) utvecklingsarbete för politiken att besluta om. Vår nuvarande organisation kanaliseras via näringslivskontoret som ju lyder direkt under kommunstyrelsen, och troligtvis blir det så också i fortsättningen. Det är tänkbart att inom kommunstyrelsen inrätta en särskild beredning för landsbygdsutvecklingsfrågor. Det viktiga är att vi utifrån den kommunala likställighetsprincipen har en organisation som kan ge olika föreningar samma möjlighet till kontakt med kommunstyrelsen, ett system som fungerar enbart för Symf kan väl lätt betraktas som orättvist.

Folkpartiet: Ja! Vi är som sagt positiva till det arbete ni genomför och hoppas att vi tillsammans kan hitta lösningar för en bra skola i Yttermalung.

Centern: Ja, det är en viktig förutsättning för att långsiktigt får en bra utveckling för skolan

Moderaterna: Tycker att profileringen måste vara en fråga för skolledare, lärare och föräldrar, möjligen då med ett inslag från det lokala föreningslivet. Jag kan inte se att kommunstyrelsepolitiker har något att tillföra i det professionella arbetet. Möjligen politiker i BUN. Handlar det om Yttermalungs framtid i stort blir svaret annorlunda. Jag är principiellt emot att politiker i ledande ställning ska sätta sig på dubbla stolar och medverka i aktionsgrupper. Det blir lätt lojalitetsproblem. 

 

Vänstern: Att få till någon form av arbetsgrupp tror vi är bra. Hur den utformas bör ske i dialog med inblandade parter.

 

15 april 2014

Sedan 2012 har SYMF arbetat för att stötta projektet Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark.

Under 2013 och 2014 har det varit ett intensivt arbete från skolgruppen för att skolan åter ska bli en F-5 skola. Aktiviteter har, bland annat, varit namninsamling för bättre beslutsunderlag när det gäller frågor som berör Yttermalungs skolas framtid, stormöte i Tyngsjö för att initiera ett konstruktivt arbete mellan Malung-Sälens kommun och de idella krafterna där skolan blir navet i landsbygdsutveckling, fördjupade dialogmöten mellan bybor, skolgruppen och politiker som lett fram till en handlingsplan och slutligen besök av skolgruppen hos de politiska partierna för att förankra handlingsplanen under vintern/våren.

Det är många som engagerat sig antingen genom att samla in namnunderskrifter, delta i eller sponsra möten. Det är därför extra roligt att få dela med sig av dagens goda nyheter: barnen som ska börja årskurs 3 till hösten får göra det i Yttermalungs skola.

Vi säger tack till alla som varit delaktiga i att göra detta positiva beslut möjligt och ser framemot att ta nästa steg framåt i arbetet med att utveckla Yttermalungs skola.

 

3 april 2014

Kommunstyrelsens ordförande

Malung-Sälens kommun

Angående: Arbetsgrupp på kommunstyrelsenivå för Yttermalungs skola

Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark (SYMF) har sedan 2012 arbetat för att stötta projektet Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark för att stärka och utveckla Yttermalungs skola. Vi har under den här tiden sökt dialog med BUN samt representanter från kommunstyrelsen för att få stöd av Malung-Sälens kommun i linje med inriktningsmålet ”Vi arbetar för en byautveckling i framkant, där otraditionella lösningar prövas för att erbjuda samhällsservice i byarna och stödjer utvecklingsprojekt”.

Under hösten 2013 har vi, med utgångspunkt i de diskussioner som förts med representanter från de politiska partierna, utformat en handlingsplan för utveckling av Yttermalungs skola under vår vision ”Malung-Sälens kommun blir ledande inom landsbygdsutveckling genom att satsa på en bred skola som attraherar människor att stanna kvar samt flytta hit!”.

I december 2013 bad BUN:s ordförande oss besöka S för att informera om handlingsplanen, hon kunde själv inte ta ställning utan ville ha det förankrat i det egna partiet. Till följd av detta har skolgruppen i SYMF under januari – mars 2014 även besökt V, FP, C och M för att informera om handlingsplanen och engagera i dialog. Samtliga bjöds in till ett offentligt möte i Yttermalung för att ge sitt politiska ställningstagande till handlingsplanen och samarbetet med de ideella krafterna inför hösten 2014 (vi bifogar en kopia av den presentation partierna fick ta del av). Varje möte följdes upp av ett e-mail med en inbjudan (se bilaga 1).

Den 26 mars deltog åtta politiker vid dialogmötet i Yttermalung från S, M, FP, C och MSP. Det var glädjande att se tre representanter från kommunstyrelsen (Tom Martinsson, Per Kindlund och Bitte Lindberg-Ås).  Under mötet ställde sig alla partier positiva till SYMFs förslag om en arbetsgrupp på kommunstyrelsenivå där politiker samarbetar med de ideella krafterna i SYMF. Målsättningen är att skapa en arbetsmetodik för att utveckla skolorna i Malung-Sälens kommun med Yttermalungs skola som pilot.

Vi ombads göra en skrivelse till kommunstyrelsen för att få ett officiellt beslut som ligger till grund för att gruppen tillsätts. Det ideella arbetet med Yttermalungs skola har pågått under två år och för att bygga på de krafter och elever som finns är det angeläget att handlingsplanen implementeras snarast. Vi förväntar oss därmed ett diarienummer samt ett besked i april om vilka politiker som ska delta i gruppen. Vår målsättning är att kalla till ett möte i början av maj 2014.

 

Med vänlig hälsning

 

Rune Matsson                                              Petra van Milligen

Ordförande i SYMF                                      Sammankallande i Skolgruppen

Bilaga 1


Ett stort tack till er som gett oss möjligheten att presentera vår vision för Yttermalungs skola. Vi hoppas att ni som följd haft intressanta och givande diskussioner med era partikollegor.

 
Vi vill att intresserade bybor, föräldrar och föreningsmedlemmar ska ges möjlighet att ta del av de politiska partiernas ställningstagande till utvecklingen av Yttermalungs skola som ett alternativ för de som vill ha sina barn i en naturnära och lugn miljö. Vår förhoppning är därför att varje parti skickar representanter till ett informations och dialogmöte den 24 mars kl 19.00-21.00 i Yttermalungs skola.
 
Fundera gärna på följande frågeställningar:
 

 • Ställningstagande till visionen ”Malung-Sälens kommun blir ledande inom landsbygdsutveckling genom att satsa på en bred skola som attraherar människor att stanna kvar samt flytta hit”
 • Ställningstagande till ett konkret samarbete med de ideella krafter som organiserat sig genom Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark
 • Ställningstagande till att skapa en arbetsgrupp för att genomföra satsningen: SYMF, tjänstemän och politiker ingår.
 • Ställningstagande till åtgärder för att göra Yttermalungs skola till en F-5(6):
  • Hösten 2014 är Yttermalungs skola F-3 (det finns tre barn som i nuläget går i 2:an)
  • Våren 2014 har familjer i Malung-Sälens kommun informerats om möjligheten att placera sina barn i Yttermalung. Fri skolskjuts erbjuds.
  • Genom samverkan med Vansbro kommun informeras familjer i Äppelbo om möjligheten att placera sina barn i Yttermalungs skola.
  • Partierna arbetar i samverkan med SYMF för att identifiera profil för Yttermalungs skola – studiebesök och dialog med kommuner med bevisad erfarenhet


Bekräfta gärna om ni skickar en representant (eller flera). 

Bilaga 2 Presentation Yttermalungs skola

26 mars 2014

Tack till C, FP, M, MSP och S samt bybor och övriga intresserade för ert deltagande i mötet som hölls i Yttermalungs skola angående de förslag som lagts fram av SYMF för att utveckla skolan. Det var positivt att nio politiker deltog varav tre från kommunstyrelsen (S, C och M). Även ett stort TACK riktas till Studieförbundet Vuxenskolan som agerade moderator.

Mötet började med den presentation om Yttermalungs skola som de politiska partierna tagit del av under februari och mars månad. Presentationen följdes av en intressant och givande dialog där partierna gavs möjlighet att kommentera följande ställningstaganden:

SYMFs förslag till visionen ”Malung-Sälens kommun blir ledande inom landsbygdsutveckling genom att satsa på en bred skola som attraherar människor att stanna kvar samt flytta hit”

 • Ställningstagande till ett konkret samarbete med de ideella krafter som organiserat sig genom Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark

 

 • Ställningstagande till att skapa en arbetsgrupp för att genomföra satsningen: SYMF, tjänstemän och politiker ingår.

 

 • Ställningstagande till åtgärder för att göra Yttermalungs skola till en F-5(6):
  • Hösten 2014 är Yttermalungs skola F-3 (det finns tre barn som i nuläget går i 2:an)
  • Våren 2014 har familjer i Malung-Sälens kommun informerats om möjligheten att placera sina barn i Yttermalung. Fri skolskjuts erbjuds.
  • Genom samverkan med Vansbro kommun informeras familjer i Äppelbo om möjligheten att placera sina barn i Yttermalungs skola.
  • Partierna arbetar i samverkan med SYMF för att identifiera profil för Yttermalungs skola – studiebesök och dialog med kommuner med bevisad erfarenhet

Sammanfattningsvis finns, bland hela oppositionen och centerpartiet, en samsyn att man ska arbeta för att utveckla skolorna i hela kommunen och inte avveckla. De var eniga i att om ett parti tror att Yttermalungs skola har en framtid, så bör det rimligen även stötta att skolan till hösten blir en F-3 skola.

Alla partier ställde sig  bakom förslaget att initiera en arbetsgrupp på kommunstyrelsenivå för att utveckla skolorna i Malung-Sälens kommun i samarbete med ideella krafter, initialt med fokus på Yttermalung som pilot.

 

10 mars 2014

Skolgruppen besökte Moderaterna i Sälen där två representanter från M deltog i mötet och efterföljande diskussioner.

20 februari 2014

Representanter från C besökte Skolgruppen på plats i Yttermalungs skola för att ta del av det förslag som lagts fram för en gemensam handlingsplan för utveckling av Yttermalungs skola. Skolgruppen tackar för ett givande möte!

19 februari 2014

Skolgruppen i SYMF var inbjudna till Socialdemokraternas årsmöte för att presentera målsättningen med gruppens arbete för utvecklingen av Yttermalungs skola. Skolgruppen tackar för möjligheten att presentera samt efterföljande diskussion!

2 februari 2014

Skolgruppen besökte Folkpartiet i Malung-Sälen för att informera om det ideella arbetet med att utveckla Yttermalungs skola och stärka utbildningsmöjligheterna i Malung-Sälens kommuns. Det var ett konstruktivt möte med efterföljande diskussion som fokuserade på behovet av att arbeta fram möjligheter att hantera landsbygdsproblematiken och generationsskiftet på ett sätt som utvecklar och stärker kommunen.

Vi tackar Folkpartiet för ett trevligt möte!

28 januari 2014

Några medlemmar ur skolgruppen i SYMF träffade V för att informera om arbetet som under två års tid pågått för att stärka och utveckla Yttermalungs skola. Flyttta till… berättade om arbetet med att öka inflyttning och skolgruppen gick igenom den handlingsplan som utarbetats för att intensifiera samarbetet mellan föreningen och de kommunala representanterna (politiker och tjänstemän). Klicka på presentation för mer info.

Det var ett positivt möte och vi tackar V för möjligheten att träffas samt ser framemot ett fortsatt konstruktivt samarbete.

 

17 december 2013

Från Barn och Utbildningsnämnden deltog C, S och FP  i ett möte för att diskutera förslag på handlingsplan för Yttermalungs skola. Ordförande i BUN (S) föreslog att SYMF förankrar förslaget till handlingsplan med övriga partimedlemmar i S. Skolgruppen i SYMF föreslog då att alla politiska partier skulle få möjlighet att bjuda in SYMF för dialog om hur Yttermalungs skola kan vidareutvecklas som profilskola.

 

23 oktober 2013

Ett stort tack till alla som deltog i gårdagens möte om Yttermalungs skolas betydelse för utbildning och samhällsutveckling. Sammanlagt deltog ett 30-tal. På plats fanns intresserade bybor, projektledarna för Flytta till… representanter från Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna.

SYMFs målsättning är att arbeta vidare för en F-5 skola, profilerad som en naturskola enligt Naturskoleföreningens riktlinjer http://www.naturskola.se/ – detta för att skapa ännu bättre utbildningsmöjligheter för barn i Malung-Sälens kommun samt locka till inflyttning.

Mötet ledde fram till en överenskommelse att en arbetsgrupp med eldsjälar, före detta pedagoger, bybor och representanter från de politiska partierna, ska formas för att arbeta vidare med frågan hur Yttermalungs skola kan vidareutvecklas.

Nästa möte är den 17 december 18.30 i Yttermalungs skola – alla intresserade är varmt välkomna att delta!

 

2 oktober 2013, e-mail från skolgruppen i SYMF till BUN:s ordförande med kopia till deltagarna vid mötet i Tyngsjö

Hej Sofia!

Tack för ditt svar. Vi i SYMF diskuterar samhällsutveckling, något mer framåtsyftande har vi svårt att tänka oss. Vi vill att alla, politiker, bybor, företagare och övriga intresserade ska vara med i den dialogen för att uppnå ett långsiktigt och hållbar resultat. Att du ger oss rådet att inte låsa oss vid skolfrågan känns genant för oss ideellt engagerade. Skolan har i dialogen om samhällsutveckling en viktig roll då den är nyckel till inflyttning och utbildning samt en samlingsplats för bygden. För oss är det självklart att konsekvensen av en permanent flytt av F3-F5 är en nedmontering, då en byskola bygger på att barnen umgås över klasserna. Man tar bort det bästa argumentet för inflyttning, nämligen en bra skola i en fantastisk miljö, och motarbetar därmed de krafter som på ideell basis arbetar för att utveckla vår halva av kommunen.

 

Vi ser med glädje att en del av det vi framfört finns med i diskussionen, en genom teknik mer individanpassad skolgång för elever med lång skolväg. Det är som vi ser det en del av lösningen för kommunens mindre skolor och kan möjliggöra att hålla en skola öppen. Men att enbart lägga fram det som en lösning är ett sätt att flytta fokus från huvudfrågan, nämligen hur vi kan utveckla Yttermalungs skola så den blir navet i arbetet för ökad inflyttning och för en stark landsbygdsutveckling . Vi vill påminna om att 369 namnunderskrifter från södra kommundelen står bakom detta.

 

En reflektion vi gjorde på ditt uttalande om legitimerad lärare till f-2:an samt flytt av 3-5:an: – ”Vi har gjort en kvalitetssäkring/kvalitetshöjning på skolan”. Motiveringen till detta var svag, vi uppfattar detta som ett tyckande (se stycket nedan).

 

Vad är en skola med kvalitet? Bland de engagerade för skolfrågan finns pedagoger med en
sammanlagd yrkeserfarenhet på 150-200 år. Med deras erfarenhet som grund vet vi att barn är olika. Att kategoriskt säga att en typ av skola skulle vara bättre än en annan är ett påstående som är missvisande. Så fungerar inte verkligheten. Barn har olika behov och Skolinspektionens utlåtande är ett bevis för detta då de säger att Yttermalungs skola erbjuder en trygg och individanpassad miljö. Varför inte validera den lärare som fanns där och som bevisligen gjorde, ett enligt Skolinspektionen, bra arbete. Varför inte bygga på det som fungerat?

 

Som ansvarsfull politiker önskar vi att du och dina kollegor i BUN samarbetar med de ideella krafterna och bidrar till att skapa bilden av att Malung-Sälens kommun har skolor som passar alla barn, välj skola i Yttermalung eller Rörbäcksnäs om ditt barn vill ha den naturnära miljön eller en skola i centrum om föräldern tror att det är det bästa. Ge lärare som vill skapa en profilskola möjlighet till det, det skulle hjälpa till att skapa en ännu bättre bild av skolorna och ge engagerade lärare en möjlighet att få utvecklas. I det här fallet kan Yttermalungs skola vara en pilotskola.

 

Vi bjuder härmed in till en förutsättningslös diskussion som bygger på de förslag som gavs vid mötet i Tyngsjö och i bifogad bilaga Diskussionsunderlag oktober 2013. Vår förhoppning är att intresserade politiker, oavsett nämndstillhörighet, deltar i diskussionen. På så vis skapar vi en helhetsbild där skolan är en del av samhället och landsbygdsutveckling.

 

Politiker och övriga intresserade hälsas varmt välkomna till Yttermalungs skola den 22 oktober 18.30.

 

Mvh

 

Skolgruppen i SYMF

13 augusti 2013, svar från BUN:s ordförande

Från: Sofia.Soderstrom@malung-salen.se
Datum: 13 augusti 2013 22:48:56 CEST
Till: petravanmilligen03@hotmail.com
Kopia: 85396nilsson@telia.com, agneta.ahs-sivertsen@salen.se, agneta.ahs.sivertsen@malung-salen.se, anders.mojanis@dt.se, anki@tangensalen.se, annicastaxi@telia.com, Annika.Larsson@malung-salen.se, berit.djuse@dt.se, bitte.lindberg-as@malung-salen.se, boel.ferm@dt.se, bozart50@gmail.com, brita.sohlin@malung-salen.se, c.ludvigsson@hotmail.com, carina.albertsson@malung-salen.se, carina@robertssonmedia.se, chippe.a@telia.com, Christin.Lofstrand@malung-salen.se, dag@quito.se, Erik.Andersson@malung-salen.se, estelle.gyrulf-sandbacken@telia.com, eva_feldt@hotmail.com, goran.persson@nwt.se, gun.byttner@folkbildning.net, hagagarden@telia.com, hanna.goransson@live.com, Hans.Unander@malung-salen.se, hilje.blaauw@telia.com, hoppogalopp@hotmail.com, hpp45@hotmail.com, info@tyngsjovildmark.com, jennabjork86@gmail.com, jill.gunnelheden@hotmail.com, johnny.skottheim@malung-salen.se, karolina.pettersson.mfs@folkbildning.net, kurt.podgorski@malung-salen.se, lena.halvars@telia.com, lena.olsson@riksdagen.se, lilian.olsson@malung-salen.se, lillolas59@hotmail.com, lippasjoberg@hotmail.com, lotta.gunnelheden@hotmail.com, lotta.lucas@live.se, marit.paulsen@europarl.europa.eu, Martina.Henriksson@malung-salen.se, meo83@live.nl, moa.gunnelheden@hotmail.com, ola.olin@malung-salen.se, Par.Kindlund@malung-salen.se, reneevanm@hotmail.com, robert@delta.se, runematsson@hotmail.com, soren_bjurstrom@hotmail.com, sotarnlima@hotmail.com, sunden@telia.com, susine.letfors@bredband.net, t.fehrm@telia.com, thomasisalen@telia.com, tom.martinsson@malung-salen.se

Ämne: Ang: Dialog om Yttermalungs skola
Hej!

Tack själva för en väl genomförd dag. Jag hade hoppats på ännu mer framåtsyftande diskussioner/dialog, men de får vi väl fortsätta vidare med utifrån samtalen vi förde i Tyngsjö:-)

Vad gäller beslutet att från och med hösten 2013 flytta år 3-5 till Malung så ligger det fast, och det var inget annat som sades när vi träffades. Däremot lovade både Kurt och jag, under vår dialog, att vi skulle titta på om vi kunde lägga fram ett förslag om individanpassad utbildning, med planering/bedömning från specialpedagoger och klasslärare. Detta skulle kunna innebära att man på individuell basis kan tillgodogöra sig viss undervisning (en eller flera dagar) på hemmaplan/närliggande skola med modern teknik och/eller lärarlett. Detta kommer i sådana fall att gälla hela kommunen, och barn med ett visst avstånd (vilket avstånd kommer vi att diskutera på barn och utbildningsnämndens arbetsutskottet) till skolan. Självklart har vi en vilja att fortsätta dialogen om Yttermalungs skola och gå vidare för att lägga grunden för en levande landsbygd. Jag tycker även att ni ska fortsätta driva ert utmärkta projekt ”Flytta till…” Och det är som jag sade på mötet, att ingen blir gladare än jag om vi framöver har möjlighet att öppna upp fler årskurser i Yttermalung igen, som ger ”likvärdig utbildning för alla” som det står i skollagens portalparagraf. Fortsätt jobba för en landsbygdsutveckling av Yttermalung och Malungs finnmark, och titta på andra kvaliteter som finns, och lås er inte enbart vid skolfrågan.

Att vi som politiker, som Ni önskar i mailet, ska finnas med och planera undervisningen inför/under höstern känns inte rätt, det har vi inte kunskap till. Det måste vi lämna till professionen och berörda föräldrar. Däremot lovade ju jag, som övriga politiker på plats, att vara med i ”spåningsmöten” om framtida skolutveckling/landsbygdsutveckling. Där hoppas jag att SYMF är sammankallande. Ser fram emot att få höra från Er!

Med vänlig hälsning Sofia
______________________________________
Sofia Söderström (S), Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden
Malung-Sälens kommun
sofia.soderstrom@malung-salen.se
0280-18666 (mobil anknytning)

 

1 augusti 2013

Öppet brev till politikerna som deltog i Tyngsjö mötet, avsändare är Skolgruppen i SYMF

Hej!

 

Vi vill tacka alla politiker som deltog i mötet i Tyngsjö. Det gläder oss att ni åkte med på studieresan till Finnmarken, samma resväg som det är meningen att våra barn ska göra till hösten. Vi hoppas att resan gav er en förståelse för hur barnen kommer att påverkas negativt av de långa resorna till och från skolan.

 

Flytten av årskurs 3-5 var givetvis en viktig diskussionspunkt för oss alla som bor och verkar i Yttermalung och på Malungs finnmark och som vill öka inflyttningen till den södra kommundelen.

 

Vår förståelse av mötet är att BUN (och övriga politiker) har en vilja att fortsätta dialogen om Yttermalungs skola, att gå vidare för att lägga grunden för en levande landsbygd och att alla berörda; barn, föräldrar och lärare förtjänar respekt och ett positivt bemötande av tjänstemän och politiker.

 

Vårt förslag är att BUN med omedelbar verkan beslutar att klass 3-5 officiellt blir kvar vid Yttermalungs skola. Detta gör att vi alla tillsammans kan lägga energi på att identifiera kreativa lösningar som möjliggör att en skola som Yttermalung kan utvecklas och bli ännu bättre. Detta gör även skolan till navet i fortsatt landsbygdsutveckling av Yttermalung och Malungs finnmark. Låt oss lägga kraften där den behövs och gör mest nytta.

 

Vi vill påminna om de lösningar som nämndes på mötet, bland annat; ansökan om dispens alternativt validering av lärarnas kunskap för att eliminera problemet med icke behöriga lärare, informera föräldrar till barn i Malung om det fria skolvalet och de resurser som finns i Yttermalung, att barn som är intresserade av att gå i skolan även ska få besöka och prova skolan, möjligheter att använda teknik för att barnen ska kunna studera i Yttermalung och flexibla arbetslag som kan komma till Yttermalung.

 

Dessa lösningar gör att barnen och föräldrarna mår bra samt att projektet Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark kan fortsätta arbetetet med att öka inflyttningen till bygden.

 

Vi önskar ett skriftligt svar som bekräftar detta samt ett föräldramöte tillsammans med de politiker som deltog i mötet i Tyngsjö där vi tillsammans lägger upp en plan för höstens skolgång. Vi förväntar oss att BUN är sammankallande.

 

Vi hoppas att ni agerar snabbt då frågan är viktig för berörda föräldrar och barn.

 

Med vänlig hälsning

 

Skolgruppen SYMF

 

ps. Vi avslutar med några rader från en av de föräldrar som hört av sig och ville veta hur det gick på mötet i Tyngsjö.
Brevet kommer från mamman i en holländsk familj som genom projektet “Flytta till …” har besökt Yttermalung och finnmarken flera gånger de senaste två åren och nu intresserat följer vad som händer med skolan. Familjen har långt framskridna planer på att flytta till Sverige, de tycker att Yttermalung ligger bra till geografiskt, och har en bra naturnära skola.

 

”I hope the politicians got a better view and are exploring other possibilities than closing the school. So strange for me that they think the schools in Malung would attract the same people from abroad. It’s the really good outdoor education that is attracting us. Boris, our eldest, has been at school for a year now and he and his classmates (30 in total) have left the school ground exactly 2 times in the whole year, once to cross the street and go back to practice walking on a zebra and once for their annual school trip to a playground. And mind you, the whole schoolground is paved..
 
Most schools in Holland are like this, so it is so wonderful for us to hear about the many trips to Äggen and other outdoor activities. I think they provide for a really important part of education, if children are more outdoors, they learn such valuable lessons! Maybe there are other schools in the North of the Kommun that have this kind of curriculum, but still it would be a waste to close this one. There would be a big empty space in the south, how can that be good for the Kommun?”

 

______________________________________________________________

Läs gärna NWTs artikel och Falukurirens artikel från mötet i Tyngsjö 30 juli.

______________________________________________________________

30 juli 2013

Möte i Tyngsjö skola

Tio politiker deltog i dagens möte om landsbygdsutveckling i Tyngsjö skola. Trots att det gick av stapeln dagtid deltog även 43 bybor från Yttermalung och Malungs finnmark.

Presentation av projektet Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark

Presentation av projektet Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark

Dagen började med att politikerna blev hämtade av Annikas taxi vid Lillmon skola för att tillsammans resa till Tyngsjö skola, en färd som skolbarnen från årskurs 3 kommer att göra dagligen.  Vid ankomsten bjöds deltagarna på sallad, fika och kaffe för att sedan ta del av en introduktion om SYMFs arbete, en lägesrapport från projektet Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark samt en öppen diskussion.

Diskussionen berörde i stor grad vikten av att bevara Yttermalungs skola som F-5 för att öka inflyttningen till den södra kommundelen, betydelsen av ett positivt bemötade när intresserade familjer besöker Malung-Sälens kommun, samt möjligheter för fortsatt dialog där bybor, tjänstemän, politiker och företagare tillsammans arbetar för långsiktiga helhetslösningar.

Vi, i SYMF, tackar alla som deltagit; politiker som visat samarbetsvilja, öppet delat sin syn på problematiken samt gett konstruktiva förslag på vägen framåt, bybor som delat med sig av sina synpunkter och upplevelser, Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark för lägesrapporten från projektet, Tyngsjö Vildmark för lokalhyra, Systrarna Hedback och Robertssons Media för sponsring av fika samt Annikas Taxi för studieresan från Lillmon till Tyngsjö och tillbaka.

Titta tillbaka med jämna mellanrum för information om nästa steg. Glöm inte att SYMF även finns på facebook.

 

inbjudan tyngsjö


Kammarrätten i Sundsvall ger inte prövningstillstånd

19 juli 2013, Kammarrätten i Sundsvall har meddelat att prövningstillstånd inte kommer att ges. Det innebär att beslutet står fast enligt Förvaltningsrätten i Falun.

SYMF kommer därmed att arbeta vidare med skolfrågan genom dialog med Malung-Sälens kommun. Nästa möte är i Tyngsjö skola den 30 juli klockan 11.30.

 

4 juli 2013 Förvaltningsrätten i Faluns avslag överklagas till Kammarrätten i Sundsvall

Den 18 juni beslutade Förvaltningsrätten i Falun att överklagan skulle avslås då de ansåg att BUN agerat lagligt som nämnd. Förvaltningsrätten påpekade att de inte kan ha synpunkter på det beslutsunderlag som låg till grund, detta är för nämnden att ansvara för.

Då beslutet har stor påverkan på Yttermalung och Malungs finnmarks framtid kommer Förvaltningsrättens dom att överklagas. Till grund för överklagan är att BUN överskridit sina befogenheter som nämnd då en flytt av årskurser från en byskola kan likställas med första steget av en nedläggning, samt att Kommunfullmäktige ska besluta i fråga om flytt av årskurser då det är av stor ekonomisk betydelse för kommunen.

Klicka på överklagan 20130703 för att ta del av överklagan som skickades till Kammarrätten i Sundsvall.

______________________________________________________________

Överklagan av beslut att flytta årskurs 3-5 från Yttermalungs skola till Malung

Den 7 juni överklagades beslutet att flytta årskurs 3-5 från Yttermalungs skola till Malung. Klicka på Överklagan sid 1 och Överklagan sid 2 för att ta del av det officiella dokumentet.

______________________________________________________________

 

Uppföljning  på namninsamling

Klicka på Mejldialog 4-5 juni 2013 för att ta del av den mejldialog som förts mellan SYMF och Kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälens kommun.

______________________________________________________________

Brev överlämnat till Kommunstyrelsens ordförande  29 maj 2013

Klicka ”Brev till Kommunstyrelsen”  för en kopia av det brev som lämnades över till Kommunstyrelsens ordförande onsdagen 29 maj 2013. Bifogat till brevet var en namninsamling med 369 underskrifter från invånare.

 

______________________________________________________________

Mejlkonversation med Skolförvaltningen 23 maj 2013

Svar på frågor skickade till Skolchef Elisabeth Ohlin den 21/5

1. I bifogad fil finns remissvar från S och V som inkommit

2. Skolplanen upphörde 31/12-12
Fortfarande arbetar vi efter FN:s barnkonvention och en konsekvens för elever år 3-5 är 
att de har lärare med rätt behörighet genom att de har sin skolgång på skolor där behörigheten finns

3. Minnesanteckningar från förvaltningssamverkan bifogas

4. Förändrade arbetsuppgifter gäller för personal där MBL förhandling kommer att ske den 3/6

Vänliga hälsningar

Elisabeth Ohlin
Skolchef
tel 0280/18184, mobil 070/6260652
e-post: elisabeth.ohlin@malung-salen.se

—– Vidarebefordrat av Elisabeth Ohlin/Admin/Skolan/Malungs Kommun på 2013-05-23 15:46 —–

______________________________________________________________

 

Brev från ungdomar till politiker i Malung-Sälens kommun daterat 22 maj 2013.

brev ungdomar till kommunen

______________________________________________________________

 

Till BUN:s ledamöter                                                              12 maj 2013

(med kopia till Kommunfullmäktiges ledamöter, Falukuriren och NWT) 

BUN har bjudit in SYMF till ett möte den 15 maj. Mötet sker en timme innan beslut ska tas om Yttermalungs skolas framtid. Vi, Arbetsgruppen för Yttermalungs skola, har därför förberett ett diskussionsunderlag som även bemöter de argument som fördes fram på föräldramötet 7 maj. För att förtydliga vårt syfte vill vi framhålla att skolan inte är en avskild del av kommunen utan en del av en helhet. Detta innebär att beslut om skolans framtid ska grundas på konsekvensanalyser som är utförda av oberoende part där faktorer som hälsa, miljö, ekonomi ingår. Samråd är en ytterst viktig del i beslutsprocessen och ska ske med berörda parter i god tid innan beslut fattas.

BAKGRUND

Yttermalungs skola har lagt grunden till elever med goda studieresultat; akademiker, entreprenörer och hantverkare. Bland de som lämnat skolan återfinns yrken som läkare, journalist, snickare, jurist, polis, professor, sjuksköterska, hamnkapten och apotekare. Nu är Yttermalung och Malungs finnmark på väg mot ett generationsskifte. Detta innebär plats för fler elever och nya invånare. Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark (SYMF) bildades i mars 2012 för att inleda dialog mellan föräldrar, bybor och Malung-Sälens kommun om åtgärder för att öka inflyttning. Eftersom skolan är motor i arbetet har föreningen en arbetsgrupp för skolan. I arbetsgruppen ingår föräldrar och lärare (både nuvarande och före detta). Då arbetet med att stärka bygden är avhängigt engagemang från beslutsfattare hölls i september 2012 ett stormöte i Yttermalungs bygdegård med 65 deltagare. Bland mötesdeltagarna fanns kommunstyrelsens andre vice ordförande som uttalade att inga förändringar var planerade för Yttermalungs skola 2013 samt BUN:s ordförande som åtog sig att delta i Arbetsgruppens arbete.

Under 2012-2013 har ideella krafter i Yttermalung och Malungs finnmark, tillsammans med Näringslivsenheten, Arbetsförmedlingen och Leader, arbetat med projektet ”Flytta till Finnmarken…” med målsättning att öka inflyttning av barnfamiljer till den södra kommundelen. Projektet har redan gett resultat. I april-maj var en familj med tre barn på besök, de planerar en flytt när de sålt huset i Holland. De tar då med sig sitt företag Studio Formo.

Dialog med BUN

SYMF bjuder den 11 mars in BUN till möte för att diskutera förslag för att stärka skolan men får inget besked förrän 26 april då den 15 maj föreslås som mötesdatum.  Samtidigt kontaktar en familj skolledningen för att flytta sina barn från Äppelbo till Yttermalung, de får besked från BUN att vänta tills ”beslut tas”. BUN bjuder in föräldrar till möte 7 maj för att informera om en flytt av årskurs 3-5 till Malung från Yttermalungs skola till hösten 2013. Ingen konsekvensanalys har genomförts av BUN, ingen dialog har förts om alternativa lösningar. Vid mötet 7 maj sade samtliga föräldrar tydligt nej till en flytt av årskurs 3-5. Även den holländska familjen (Studio Formo) närvarade vid mötet den 7 maj, de uttalade att de avbryter sina flyttplaner om skolan läggs ned/årskurser flyttas till Malung.

Konsekvenser

En flytt av årskurser 3-5 är en avveckling av skolan och därmed en indirekt nedläggning. För södra kommundelen innebär det att det inte längre finns en motor för utveckling och att barnfamiljer väljer att flytta till annan ort. För barnen på Finnmarken är påverkan direkt och konkret. De får en restid som bryter mot skolskjutsreglementet (den sammanlagda restiden får inte överstiga 60 minuter). Barnen kommer sedan att vistas i större klasser i en dålig arbetsmiljö (Blomsterbäcken förlitar sig på baracker och Lillmons lokaler har nyligen kritiserats av skolinspektionen). Detta kommer att påverka barnens hälsa samt studieresultaten och därmed deras möjligheter till utveckling. Vad händer med de goda resultaten när eleverna trängs i lokaler, trötta efter lång pendling till skola? Sannolikt motverkar det BUN:s verksamhetsmål ”Det sammanvägda resultatet i Malung-Sälens grundskolor skall vara bland de främsta i landet”

FRÅGESTÄLLNINGAR INFÖR MÖTET 15 MAJ

1. Lokaler

a)      Finns etablering och avvecklingskostnader med i kostnadsutredningen vad gäller moduler på Lillmon och Blomster. Vilka är de totala kostnaderna och vad ingår?  Hur har man säkerställt sig så att man inte bygger fast sig i ett modulsystem som inte är anpassat till en modern pedagogisk miljö? Vad kostar det att avveckla Yttermalungs skola?

b)      Varför kan man inte ge skolans tjänstemän i uppdrag att arbeta fram olika pedagogiska lösningar lika gärna som att man ber dem räkna ut kostnader för moduler?

c)       Varför köpa baracker när Yttermalungs skola har kanske de bästa skollokalerna i Malung-Sälens kommun? Eftersom grupprum saknas på Blomster och Lillmon, kan t.ex all hemspråksundervisning förläggas till Yttermalung?

d)      Kan en del av NO undervisningen utomhus förläggas till Yttermalung? Vi har Eggarnas naturreservat nära och Västerdalälven 150 m från skolan. Skolan har också en fantastisk utemiljö.

e)      Kan andra grupper skjutsas till Yttermalung under längre eller kortare perioder? Kan man skapa, under kortare perioder, grupper där elever som inte uppnått målen får en chans att i lugn miljö ta igen det de missat.

f)       Kan idrottshallen utnyttjas mer? Ungdomar i Yttermalung har säkrat finansiering från Leader till gym-utrustning. Kan ett klassrum i skolan göras om till gym?

g)      Hur arbetar man med upptagningsområden för att skapa en jämn fördelning av elever inom befintliga skollokaler efter nedläggningen av Östra Utsjö skola och Kyrkskolan?

2. Lärarlegitimation

a)      Vid mötet 7 maj sa BUN:s ordförande att brist på lärarlegitimation är anledning till flytt av årskurs 3-5. Kommer BUN att lägga ner andra verksamheter inom kommunen där man pga resurser inte alltid kan följa ett regelverk?

b)      Eftersom det ständigt kommer nya signaler vad gäller lärarlegitimationen undrar vi varför man i Malung måste ta snabba beslut istället för att ha is i magen och vänta i ett par år tills man vet vad som gäller. Alternativt skapa flexibla arbetslag under en period. Kan man t ex förändra arbetslagen så att lärare från Blomster och Yttermalung ingår i ETT arbetslag för att matcha kompetens med behov?

c)       BUN nämner i sitt strategiska dokument att en prioriterad åtgärd är ”Inventering av kompetensutvecklingsbehov inför lärarlegitimationen”. Kompetensutveckling ska ju stärka de lärare som i nuläget inte har behörighet.  Varför anges då brist på behörighet som anledning att lägga ned en skola/flytta årskurser?

3. Demokrati

a)      Att flytta årskurs 3-5 till Malung innebär en indirekt avveckling av skolverksamheten i Yttermalung. Detta bedöms av utomstående som att BUN redan bestämt sig för en partiell nedläggning av Yttermalungs skola. Hur ställer sig kommunfullmäktige till detta?

b)      Det är tydligt att BUNs egna arbetsgrupp har varit verksam utan involvering av elever och föräldrar då de i princip redan tagit beslut om årskurs 3-5. Mötet den 7 maj informerade föräldrar om ett ställningstagande samt tog bort deras valfrihet. Hur hänger detta ihop med BUN:s verksamhetsmål ”Elever och föräldrar ska ha inflytande och kunna framföra sina åsikter.”

c)       Föräldrar från Tyngsjö med barn i Äppelbo skola har visat vilja att skriva sina barn i Yttermalungs skola. De har fått svar av rektorer att de skall vänta med det tills vissa beslut är fattade. Varför uppmuntras inte en ökning av elevantal i Yttermalung? Innebär inte det fria skolvalet att även barn och föräldrar i Yttermalung och finnmarken har rätt att välja vilken skola deras barn ska gå i?

d)      Ett av BUNs verksamhetsmål är att ”Underlätta inflyttning genom att snabbt svara upp mot behovet av förskoleplats.” Vad händer med förskolan i Yttermalung om familjer inte väljer att bosätta sig här, hur trångt blir det på förskolorna i Malung? Var ska nyinflyttade ha sina barn och var ska de bo om inte i byarna?

e)      Kommunen arbetar mot en sjunkande befolkning. I Yttermalung arbetar bybor ideellt för att öka inflyttning. Hur förklarar BUN att man väljer att inte stötta arbetet med ökad inflyttning i enlighet med kommunens inriktningsmål ”Vi arbetar för en byautveckling i framkant, där otraditionella lösningar prövas för att erbjuda samhällsservice i byarna och stödjer utvecklingsprojekt”?

f)       I det strategiska dokumentet framhåller BUN samverkan: ”I skolplanen framhålls SAMVERKAN som ett nyckelbegrepp för att nå målen. Det handlar om samverkan mellan olika skolor och stadier, mellan gymnasieskolan, vuxenutbildningen, kulturskolan och lokala näringslivet, mellan skolan och socialen, mellan skolan och integrationen, mellan skolan, fritidsgårdarna och föreningslivet. Det handlar om samarbete mellan våra grannkommuner och högskolan.” Var är samverkan med Vansbro kommun då vi vet att det är många barn och få förskoleplatser i Äppelbo? Var är samverkan med föreningslivet i Yttermalung och finnmarken? Har man ens ställt frågan till föräldrar på andra orter inom kommunerna om de vill flytta sina barn till en lugn och naturnära skolmiljö?

g)      Vid mötet den 7 maj nämnde BUN:s ordförande att boende i Finnmarken ska överväga att skicka barnen på skola till Hagfors. Är BUN medvetna om att förslaget inte bara uppmuntrar utflyttning från Malung-Sälens kommun men även skapar färre grundskoleelever vilket indirekt motverkar BUNs verksamhetsmål ”Fler av grundskolans elever i Malung-Sälen väljer program på MSG”.

h)      BUN:s strategiska dokument inleds med ”Vår ambition är att skapa en Vi-känsla för nämndens verksamheter i Malung-Sälens kommun genom ett aktivt värdegrunds- och demokratiarbete, professionell personal, ett bra ledarskap, goda relationer till de fackliga organisationerna och en öppen medborgardialog”. SYMF känner inte igen sig i detta då vi fått vänta två månader på ett mötesdatum för att diskutera ett beslut som inofficiellt redan tagits.

i)        Hur beaktar BUN FN:s barnkonvention i beslutsprocessen (Skolplanen 2010-2012 inleder med att ”Allt arbete på förskolor/skolor och politiska beslut skall ha barnperspektivet ur FN:s barnkonvention med”)?[1]

Detta är några av de tankar vi har funderat kring. Vi menar, att man i en föränderlig värld grundligt funderar på vilka konsekvenser beslut har i ett längre perspektiv. Finns det möjligheter att med Yttermalung som en del av en helhet skapa något nytt som ökar inflyttning och kanske blir både billigare och bättre för våra elever i kommunen?

Arbetsgruppen för Yttermalungs skola

SYMF

 


[1] Artikel 3 ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”, Artikel 5 ”Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter” och Artikel 12 ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad” i beslutsprocessen.

 

 

Öppet brev till föräldrar till barn i Yttermalungs skola daterad april 2013

Under året som gått har det pågått aktiviteter för att göra vår bygd till en ännu bättre plats att bo. Allt började med att några föräldrar kallade till ett möte i december 2011 för att diskutera Yttermalungs skolas framtid. Mötesdeltagarna kom överens om att tillsammans arbeta för att möjliggöra en livskraftig bygd, öka antalet barn och se till att Malung-Sälens kommun, genom Barn och Utbildningsnämnden, bättre tillvaratar skolans fantastiska lokaler.

Ett resultat av mötet var projektet Flytta till Malungs finnmark. Projektet finansieras av Leader och ideellt arbete från bybor. Hittills har Hilje och Petra, som ideella projektledare, besökt två emigrationsmässor i Holland och har därefter haft daglig kontakt med intresserade barnfamiljer. En familj har redan varit på besök, en annan kommer att tillbringa några veckor i Yttermalung för att lära känna bygden och Sverige.

För att gemensamt hitta sätt att stärka skolan och stötta projektet ”Flytta till…” bildades i mars 2012 Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark (SYMF). Föreningen har en arbetsgrupp för skolan. I arbetsgruppen ingår föräldrar och lärare (både nuvarande och före detta). Arbetsgruppen har träffats regelbundet för att analysera den nya skollagen och situationen med skollokaler i Malung-Sälens kommun. Då arbetet med att stärka bygden är avhängigt engagemang från beslutsfattare hölls i september 2012 ett stormöte i Yttermalungs bygdegård med 65 deltagare. Bland mötesdeltagarna fanns Barn och Utbildningsnämndens ordförande som åtog sig att delta i Arbetsgruppens arbete.

 

Några av förslagen från Arbetsgruppen är:

• Varför köpa baracker till trånga skolor i Malung när vi har kanske de bästa skollokalerna i kommunen?

• Eftersom grupprum saknas på Blomster, kan t.ex all hemspråksundervisning förläggas till Yttermalung?

• Kan en del av NO undervisningen utomhus förläggas till Yttermalung som har en fantastisk utemiljö med Eggens naturreservat nära och Västerdalälven 150 m från skolan?

• Kan andra grupper skjutsas till Yttermalung under längre eller kortare perioder?

• Kan Yttermalungs skola avlasta Lillmon som har fått kritik på grund av dålig arbetsmiljö?

 

Om du har några frågor om Arbetsgruppen kan du kontakta Petra van Milligen 070 565 5575 (förälder) eller Rune Matsson 0730 832380 (före detta lärare på Yttermalungs skola). Gilla gärna SYMF på facebook 

 

________________________________________________________________________

From: Rune Matsson 
Sent: Sunday, April 28, 2013 10:25 PM 
To: sofia.soderstrom@malung-salen.se ; petra ; Lena Halvars ; lotta.gunnelheden@hotmail.com ; eva_feldt@hotmail.com 

Hej Sofia.

Tack för möjligheten att föra en dialog med Bun den 15 maj.

För att förtydliga vårt syfte vill vi framhålla följande. Skolan är inte en avskild del av kommunen utan en del av en helhet. Detta innebär att beslut om skolans framtid ska grundas på konsekvensanalyser som är utförda av oberoende part där faktorer som hälsa, miljö, ekonomi ingår. Samråd är en ytterst viktig del i beslutsprocessen och ska ske med berörda parter innan beslut fattas.

När Symf bjöd in er till Yttermalungs Bygdegård den 19 september 2012 var det för att tillsammans med bybor lägga grunden för en dialog med Bun och Malung-Sälens kommun. En slutsats av mötet blev att skolan sågs som en motor för fortsatt utveckling av bygden.

Vi har förstått att det under våren pågått en diskussion med skolchef och andra skolledare där bl.a. flytt av 3-5 upp till Malung har aktualiserats samt att kontakt tagits med föräldrarna till de barnen. Vi är också medvetna om att man utrett kostnaderna för nya moduler på Lillmon och Blomster.

Dessa nya händelser föranleder följande frågor. För en bra dialog förväntarvi oss ett skriftligt svar i god tid innan den 15 maj.

1. Finns etablering och avvecklingskostnader med i kostnadsutredningen vad gäller moduler påLillmon och Blomster.
Vilka är de totala kostnaderna och vad ingår i de?

2. Hur har man säkerställt sig så att man inte bygger fast sig i ett modulsystem som inte är anpassat till en modern pedagogisk miljö?

3. Varför tar man BARA kontakt med föräldrar till barnen i 3-5: an i diskussionen om flytt till Malung? då beslut om flytt har en direkt påverkan på övriga elever och föräldrar inom en snar framtid.

4. Att flytta 2 klasser till Malungs innebär en indirekt avveckling av skolverksamheten i Yttermalung. Detta bedöms av utomstående som att Bun redan bestämt sig för en partiell nedläggning av Yttermalungs skola. Hur ställer sig kommunfullmäktige sig till detta?

5. Föräldrar från Tyngsjö med barn i Äppelbo skola har visat vilja att skriva sina barn i Yttermalungs skola. De har fått svar av rektorer att de skall vänta med det tills vissa beslut är fattade. Varför?

6. Vilken inställning kommer skolans ledning att ha till den hollänska familj som kommer hit i maj för att träffa bybor och se på skolan?

7. Eftersom det kommer ständigt nya signaler vad gäller lärarlegitimationen undrar vi varför man i Malung måste ta snabba beslut istället för att ha is i magenoch vänta i ett par år tills man vet vad som gäller. Alternativt skapa flexibla arbetslag under en period.

8. Varför kan man inte ge skolans tjänstemän i uppdrag att arbeta fram olika pedagogiska lösningar lika gärna som att man ber dem räkna ut kostnaderför moduler.
Om beslut tas innan den 15 maj förväntar vi oss att bli informerade och engagerade i beslutsprocessen.
Med vänlig hälsning
arbetsgruppen för skolan
inom SYMF

 

Hej!
Som jag förstår det ville ni att vi skulle bjuda in oss, och det kommer vi att göra den 15 maj, då vi har vårt nästa nämndsmöte. Jag har inte pratat med skolpersonalen om det är möjligt, men någonstans på skolan borde det finnas möjlighet för oss att träffas. Upplägget denna dag blir att vi börjar sedvanligt med våra gruppmöten mellan kl 8,00-9,00. Sedan Kl 9,00 önskar vi att de som har möjlighet från SYMF visar oss skolan och presenterar de idéer som ni har för skolan. Vi kan även svara på de frågor som ni skickat i mail till oss tidigare. Vi för en diskussion i samband med detta. Beräknar ca 1,5 timme för detta. Kl 10,30 startar vi sedan vår ordinarie nämnd. Tyvärr är nämndsmötena inte offentliga.
Kan inte nog understryka att det från nämndshåll inte finns några planer på nedläggning i dagsläget! Idag har jag nåtts av rykten från två håll att detta skulle vara fallet, men jag vet inte var dessa rykten uppstått!
Hoppas att ni finner denna lösning tilltalande!
Mvh Sofia

 

 

11 mars 2013

Till ledamöterna i Barn och ungdomsnämden

Vi, skolgruppen inom  SYMF i Yttermalung, har under en längre tid diskuterat och sökt nya möjligheter för att utnyttja och utveckla skolan i Yttermalung. Vi har också tagit del av grundskolechefens utredningsförslag. Eftersom kostnader för nya lokaler vid Lillmon och Blomster vid en ny organisation blir höga, vill vi visa vilka möjligheter  Yttermalungs skola kan erbjuda. Vid vårt senaste möte kom vi överens om att inbjuda Bun till Yttermalungs skola. Vårt förslag är att Buns nästa möte förläggs till Yttermalung.

Frågor som vi vill lyfta är bl.a.:

 • Kan man förändra arbetslagen så att lärare från Blomster och Yttermalung ingår i ETT arbetslag?
 • Eftersom grupprum saknas på Blomster, kan t.ex all hemspråksundervisning förläggas till Yttermalung?
 • Kan en del av no undervisningen utomhus förläggas till Yttermalung? Vi har Eggens naturreservat nära, vi har älven 150 m från skolan. Skolan har också en fantastisk utemiljö.
 • Kan andra grupper skjutsas till Yttermalung under längre eller kortare perioder?
 • Kan idrottshallen utnyttjas mer?
 • Varför köpa baracker när vi har kanske de bästa skollokalerna i Malungs kommun?
 • Kan man skapa ,under kortare perioder, grupper där elever som inte uppnått målen får en chans att under några veckor  i en annan miljö ta igen det man missat.

Detta är några av de tankar vi har funderat kring. Vi menar, att man i en föränderlig värld grundligt funderar på vilka konsekvenser beslut har i ett längre perspektiv. Finns det möjligheter att med Yttermalung som en del av en helhet skapa något nytt som kanske blir både billigare och bättre för våra elever i kommunen.

Vi ser fram emot att Bun beslutar om att förlägga nästa möte till Yttermalung.

Mvh

Skolgruppen inom Symf