Samhällsförening för Yttermalung & Malungs finnmark (SYMF)

Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark

SYMF är en medlemsförening vars ändamål är att verka för ett demokratiskt, jämlikt och hållbart lokalsamhälle som aktivt deltar i medborgardialog. Föreningen värnar om inflyttning, kultur och traditioner, utbildning, natur och ekosystem, det lokala näringslivet, infrastruktur och ett aktivt idrotts- och friluftsliv. Genom att samarbeta kan bybor, föreningar och företag gemensamt belysa och hantera utmaningar inom det geografiska området Yttermalung och Malungs finnmark med omnejd.

Föreningen startades 2012 för att öka inflyttning av barnfamiljer i samarbete med projektet Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark.

Finns det frågor som engagerar är man varmt välkomna att genom föreningen engagera sig i eller utveckla aktiviteter som kan bidra till att stärka vår bygd i enlighet med föreningens stadgar.

Medlemskap

SYMF är medlemmarnas förening.

Medlemsavgiften är 80 kronor/år för vuxna och betalas genom insättning på bankgiro 243-6624 (egna giroblanketter eller internetbank) – lämna namn, telefonnummer och e-mail adress istället för OCR nummer. Frågor om medlemskap kan ställas till SYMFs kassör Gunbritt Wallgren (gunbrittwallgren@telia.com / tel 07230 66015). SYMF är en icke vinstdrivande organisation. Medlemmarnas avgift betalar för organisationskostnader; bankgiro, service av hjärtstartare, lokalhyra och fika vid SYMFs möten samt webhotell/server för www.yttermalung.com.

Stort tack på förhand för ditt stöd!

PS. för att hålla nere kostnader använder vi oss av Facebook och www.yttermalung.com för att kommunicera om möten och aktiviteter.

Styrelsen för SYMF gnm

Anna Matsson

 

Introduktionsbrev SYMF juli 2012

Introduction to SYMF July 2012 English version

MÖTESPROTOKOLL

Protokoll årsmöte 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmöte 2017 Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark

Mötesprotokoll Årsmöte 2016

2016 verksamhetsberättelse

Mötesprotokoll årsmöte 2015

Mötesprotokoll årsmöte 2014

Mötesprotokoll Årsmöte 2013

Signerade mötesprotokoll finns tillgängliga hos sekreteraren.

STADGAR

Klicka på Stadgar SYMF för att ta del av föreningens ändamål och arbetssätt.

STYRELSE

Ordförande: Rune Matsson

Kassör: Gunbritt Wallgren

Sekreterare: Anna Matsson

Suppleanter: Birgit Wikström och Hilje Blaauw

Revisor: Marit Sundén

Suppleant revisor: Kalle Sundén

Valberedning: Birgitta Sandgren och Eva Gabrielsson
Historik
Hjärtstartare

Hjärtstartaren finns registrerad på appen Rädda Hjärtat. Dess fysiska plats är på väggen i kapellets toalett.

Att det skulle finnas en hjärtstartare på plats i Yttermalung var från början en idé från Hilje Blaauw på Yttermalungs Camping. Under ledning av Dag Zetterquist (bybo och SYMF-medlem), i samarbete med Malungs församling, har insamlings- och utbildningsarbetet växt till en folkrörelse i miniatyr. Tack vare generösa gåvor och ideellt arbete finns det nu, mindre än ett år senare, hjärtstartare och utbildade bybor i Malungsfors, Öje och Yttermalung.

Bilden är från utbildningstillfället i Yttermalung där 29 bybor, från ungdomar till pensionärer, deltog under ledning av Anitta Olsson. Det var en trevlig och lärorik kväll i hälsans tecken som lagt en stabil grund för att rädda liv.

Tack till alla inblandade och stort tack till Robertssons Media för lån av bild!

HLR 140218

Bredband och belysning

Under SYMFs årsmöte 2013 väcktes frågan om hur arbetet med belysning och bredband fortskrider.

Kommunen  och Trafikverket delar på belysningen i Yttermalung. Trafikverket ansvarar för sträckan Nordanåker (Olla) till en punkt 300 m söder om den nedlagda affären. Övrig belysning är kommunen ansvarig för. Kommunens belysning sköts av Malungs elnät och Trafikverkets belysning underhålls av företaget One Nordic.

Under hösten har Malungs elnät grävt ner luftledningarna och satt upp nya belysningsstolpar. I samband med detta har man lagt slang för bredband. Slangen är nedlagd från Lugnet. Den går västsidan ner till Eggen. När grävningen är klar täcker slangen Yttermalung (förutom utom Säljåker,  Sillerö och en sträcka mellan viadukten och en punkt 200 m norr Bygdegården).

Intresserade rekommenderas att använda http://www.malung-salensbredband.se/ för mer information.

Hållplatsen vid Yttermalungs affär 

Foto Falukuriren

Foto Falukuriren

Under hösten 2012 har SYMF varit i kontakt med Dalatrafik för att undersöka möjligheten att använda den trafiksäkra hållplatsen vid Yttermalungs Camping. För tillfället används hållplatsen vid den nedlagda affären i Yttermalung vid E16. Där finns dock inget vindskydd, övergångsställe eller parkering (affären ligger på privat mark). Ca 200 meter bort ligger en hållplats med vändplan, två vindskydd och parkering vilket utgör ett trafiksäkert alternativ.
Dalatrafik fick en inbjudan till stormötet den 19 september 2012 som avslutade 8 Bygders arbete med SYMF (Dalatrafik deltog dock inte). Den 21 mars 2013 intervjuades bybor av Falukuriren angående hållplatsen. Som uppföljning på tidningsartikeln har ett brev skickats till ansvarige för kollektivtrafik på Region Dalarna i april 2013.

Yttermalungs skola

Genom SYMF finns Arbetsgruppen för Yttermalungs skola, för tillfället är gruppen inte aktiv då skolan är stängd. I Arbetsgruppen ingår bybor, föräldrar och lärare. Målsättningen är att identifiera konkreta lösningar för bättre nyttjande av lokaler och ett stärkt elevunderlag. Yttermalungs skola väcker stort engagemang och har därför tillägnats en egen sida. Klicka på länken för att ta del av senaste nytt.

8 Bygder 19 September 2012

Arbetsgruppen för Yttermalungs skola diskuterar med ordföranden i Barn och Utbildningsnämnden vid stormötet 19 september 2012.