Natur och vandring

Kulturvandring till Myckelberget
Myckelberget är en av Yttermalungs äldsta fäbodvallar, det nämns redan under början av 1500-talet. Hit gick man för att nyttja gräs och sly till sommarbete. Gräset hemmavid behövdes till vinterfoder. Vandringsleden börjar vid Bygdegården och är ca 10 km lång, naturen är vacker och omväxlande. Man ser Klacken som är vårt högsta berg 573 m högt. Stigarna är röjda och spångade. Iordningställandet har utförts av Bygdegården och Edets kvarn med bidrag från Skogsvårdsstyrelsen.

Karta och beskrivning finns hos Janne Jansson tel 0280-12917.

Haftahedarna
När man färdas från Yttermalung, på väg mot Malungs finnmark passerar man naturstigen Haftahedarna – ett Natura 2000 område. Haftahedarna är en vandringsled genom intressant natur av urskog, flygsanddyner och rullstenåsar. Längs stigen finns fornlämningar, forsen Kvisset och en trevlig sandstrand med grillplats och slogbod.

Intresserad? Läs mer på Länsstyrelsens hemsida eller packa matsäck och bege er ut på stigarna för en skön vandring i naturen!

 

Sjön Grundrämmen

Från Tyngsjö Vildmark börjar en vandring rund sjön Grundrämmen. Vandringsleden är 11km lång och tar ca 2 timmar. Det är en lätt och barnvänlig slinga som passar för barnvagn. Karta och beskrivning finns hos Tyngsjö Vildmark.

 

Eggarnas reservat 

Syftet med reservatet har varit att bevara och öka den biologiska mångfalden, att skydda de säregna sandåsarna samt att öka rekreationsvärdet och tillgängligheten.

För att öka attraktionskraften och tillgängligheten har stigar, friluftsanordningar, informationstavlor etc. utplacerats.

En ny tillfartsväg har byggts och en del har handikappanpassats. För att öka naturvärdena men även rekreationsvärdena har träd plockhuggits. I vissa delar har gran avverkats till förmån för lövträd medan andra områden lämnats orörda. I delar med tallskog har granunderväxt plockats bort.

Genom att öka variationen ges fler arter möjlighet att leva vidare eller till och med nyetablera sig.

Huggningen har utförts med motorsåg av skogsbrukselever från Klarälvdalens Folkhögskola. Utförseln av virket har till största delen skett  på gammaldags vis med häst.

Bildandet av reservatet i Yttermalung började med hotande skogsavverkning på 90-talet Byborna i Yttermalung gjorde kommunen uppmärksam på vilka värden som då skulle gå förlorade. Många diskussioner följde vilket resulterade i ett markbyte mellan dåvarande ägare Bergvik Skog AB och Malung-Sälens kommun. Beslutet att bilda det kommunala reservat, på ca 30 ha, togs av kommunfullmäktige 2009.

Den geologiskt intressanta Malungsåsen löper genom området. De skarpa åsryggar, ofta flera parallella, har gett namn åt området. Dessa åsar, eggar, ger upphov till en mycket variationsrik terräng och ett mångskiftande skogslandskap.

Åsryggarna och de mellanliggande åsgravarna är helt opåverkade av älvloppets senare utveckling efter istiden och är därmed unika för Västerdalälven. Genom hela reservatet finns ett system av stigar i varierad svårighetsgrad. Det finns vackra utsiktsplatser över älven och fina fiskemöjligheter. Området har delvis höga naturvärden och är av stort rekreationsintresse för ortsbefolkning och allmänhet.

Iordningställandet har varit ett samarbete mellan Malung-Sälens kommun, Skogsstyrelsen, Yttermalungs bygdegårdsförening, Arbetsförmedlingen, Klarälvdalens Folkhögskola Naturskyddsföreningen och boende i närområdet.

Lyssna på Radio Dalarnas inlägg från torsdagen 31 maj 2012 som handlar om Naturreservatet Eggarna.